Hopp til hovedinnhold

§ 29 Varsling og melding til tilsynsmyndighetene av fare- og ulykkessituasjoner

Operatøren skal sikre koordinert og umiddelbar varsling per telefon til Havindustritilsynet ved fare- og ulykkessituasjoner som har ført til, eller under ubetydelig endrede omstendigheter kunne ha ført til
 1. død,
 2. alvorlig og akutt skade,
 3. akutt livstruende sykdom,
 4. alvorlig svekking eller bortfall av sikkerhetsrelaterte funksjoner eller barrierer, slik at innretningens eller landanleggets integritet er i fare,
 5. akutt forurensning.
Varselet skal bekreftes skriftlig.
Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning på eller fra landanlegg skal også varsles i henhold til forskrift 9. juli 1992 nr. 1269 om varsling av akutt forurensning mv.
Akutt radioaktiv forurensning eller fare for akutt radioaktiv forurensning skal også varsles i henhold til forskrift av 16. desember 2016 nr. 1659 om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften).
Ved fare- og ulykkessituasjoner som nevnt i første ledd bokstav b til og med e, men av mindre alvorlig eller mindre akutt karakter, skal operatøren gi enkeltvis skriftlig melding til Havindustritilsynet første arbeidsdag etter at situasjonen inntraff eller ble oppdaget.
Paragraf sist endret: 1. januar 2018

Det kan etableres rutiner som innebærer at andre enn operatøren kan varsle og melde etter denne bestemmelsen, for eksempel hovedbedriften. Etter arbeidsmiljøloven er det den enkelte arbeidsgiveren som har dette ansvaret.
Tilsynsmyndighetene fastsetter nærmere format for det skriftlige varselet som nevnt i første ledd, og meldingen som nevnt i tredje ledd.
Havindustritilsynet varsler Kystverket per telefon. Havindustritilsynet videresender den skriftlige bekreftelsen av varselet og den skriftlige meldingen til Kystverket, Miljødirektoratet, Statens helsetilsyn, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og andre relevante myndigheter.
Uavhengig av varsling til Havindustritilsynet som nevnt i første ledd, bør Hovedredningssentralen gis raskest mulig direkte varsel for å mobilisere nødvendige offentlige beredskapsressurser, jf. aktivitetsforskriften § 77.
Varsling og melding av allmennfarlige smittsomme sykdommer skal være som nevnt i smittevernloven § 2-3, jf. forskrift 30. desember 1994 nr. 1224 om legers og annet helsepersonells melding om og varsling av smittsomme sykdommer.
Etter drikkevannsforskriften skal vannverkseier (operatør) varsle Mattilsynet eller den som har fått delegert tilsynsmyndighet ved overskridelse av grenseverdier for drikkevannskvalitet som oppgitt i vedlegget til forskriften. Det vises til nærmere omtale av grenseverdier mv. i vedlegg til drikkevannsforskriften.
Med skade som nevnt i første ledd bokstav b, menes alvorlige personskader eller andre helseskader, reduksjon i helsetilstand eller tap av økonomiske verdier, se også rammeforskriften § 11. Alvorlig personskade er definert i § 31første ledd.
Akutt forurensning som nevnt i første ledd bokstav e, er definert i forurensningsloven § 38.
Bestemmelsen i fjerde ledd gjelder også for fare- og ulykkessituasjoner eller personskader som har oppstått under forhøyet atmosfærisk omgivelsestrykk, herunder personskader og som har krevd førstehjelp. Hvilke typer fare- og ulykkessituasjoner eller personskader som bør meldes til Havindustritilsynet er beskrevet i NORSOK U-100 kapittel 4.8.3 og Annex A. Disse meldes skriftlig til Havindustritilsynet i tillegg til at de rapporteres på skjema i NORSOK U-100 Annex A.

Petroleumsvirksomhet til havs
Fare- og ulykkessituasjonene som nevnt i første ledd, kan være
 1. situasjoner der det er fare for at fartøy eller drivende gjenstander kan støte sammen med innretninger,
 2. Brønnkontrollhendelser og brønnintegritetshendelser, jf. også Offshore Norge retningslinje nr. 135,
 3. eksplosjoner og branner,
 4. større utilsiktede hydrokarbon- og kjemikalieutslipp av betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø,
 5. utilsiktede utslipp av betydning for ytre miljø av petroleum, borevæske og kjemikalier, jf. anbefalte nivåer for varsling av akutt forurensning,
 6. hendelser der bruken av radioaktive kilder har kommet ut av kontroll, eller akutte utslipp av radioaktive kilder har forekommet.
 7. hendelser som er forårsaket av elektrisitet, eller som oppstår som følge av arbeid i eller drift av elektriske anlegg.
 8. fallende gjenstander, deriblant alle fallende gjenstander med fallenergi over 40 Joule, også dersom gjenstanden faller ned i avsperret område eller til sjø. Ved beregning av fallenergi skal det ikke gjøres fratrekk i høyde for personhøyde.
Følgende situasjoner bør varsles:
 1. situasjoner der beredskapsorganisasjonen er aktivert, eller det er satt i verk forberedelser til evakuering,
 2. situasjoner der det er iverksatt forberedelser til, eller gjennomført, forflytning av personell som følge av meteorologiske varsler,
 3. situasjoner der verneombudet krever stansing av farlig arbeid.
Fare- og ulykkessituasjoner som nevnt i fjerde ledd, kan blant annet være
 1. situasjoner der det er satt i verk spesielle hygieniske eller helsemessige beredskapstiltak, for eksempel ved
  1. sykdom som skriver seg fra vannforsyningen eller næringsmidlene,
  2. svikt i normale, hygieniske prosedyrer som gir økt sykdomsrisiko,
 2. mindre alvorlige situasjoner i forbindelse med posisjonering, rørledningssystemer og bærende konstruksjoner,
 3. krenking av sikkerhetssoner eller særskilte områder med begrensninger, jf. rammeforskriften § 57,
 4. situasjoner som har ført til tap av dekkslast, ankrings-, fortøynings- og slepeutstyr og bore- og brønnutstyr. Meldingen bør angi nøyaktig posisjon,
 5. utilsiktede hydrokarbon- og kjemikalieutslipp av mindre betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø,
 6. utilsiktede utslipp av mindre betydning for ytre miljø av petroleum, borevæske og kjemikalier, jf. anbefalte nivåer for melding av slike utslipp,
 7. situasjoner der radioaktive kilder sitter fast i brønnen,
 8. situasjoner der individuelle målinger viser at arbeidstakere har blitt utsatt for en radioaktiv eksponering (effektiv doseekvivalent) på mer enn 20 mSv i løpet av tolv måneder,
 9. situasjoner der normal drift av kontroll- eller sikkerhetssystemer blir forstyrret av arbeid som ikke er planlagt (IKT-hendelse).
Ved arbeidsulykker som har ført til dødsfall eller alvorlig personskade, skal politiet varsles som nevnt i arbeidsmiljøloven § 5-2. Det har vært praksis at operatøren varsler politiet om branner og andre alvorlige ulykker. Rette politimyndighet til havs er
 1. Sør-Vest politidistrikt sør for 62. breddegrad,
 2. Møre og Romsdal politidistrikt mellom 62. og 65. breddegrad 30 minutt,
 3. Nordland politidistrikt mellom 65. breddegrad 30 minutt og 68. breddegrad 30 minutt,
 4. Troms politidistrikt nord for 68. breddegrad 30 minutt.
Ved helikopterulykker skal luftfartsforetaket varsle Luftfartstilsynet, Statens havarikommisjon for transport og politiet i henhold til BSL 1-3, forskrift om rapporterings- og varslingsplikt ifm. luftfart.
Hendelser med ioniserende strålekilder ved borehullslogging, bruk av industrielle kontrollkilder og industriell radiografi skal varsles direkte til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet i henhold til § 20 i strålevernsforskriften.

Anbefalte nivåer for varsling og melding av utilsiktede utslipp:

Utslipp

Varsling

i henhold til første ledd

Melding

i henhold til fjerde ledd

Kjemikalier svart og rød kategori, flytende hydrokarboner

Når kartlegging eller bekjempning er aktuelt, og uansett > 1 m3

> 0,010 m3

Kjemikalier i gul og grønn kategori

 

> 10 m3Med kjemikalier menes her stoffer som brukes i konsentrert form eller i blandinger der et løsemiddel inngår. Ved blandinger av kjemikalier tildeles utslippet kategorien til det mest miljøfarlige stoffet.
Operatøren bør vurdere varslingsbehovet også for mindre hendelser i spesielle tilfeller. Eksempel på slike tilfeller er gjentatte mindre utslipp i løpet av kort tid. Operatøren bør i spesielle tilfeller vurdere om det er behov for å varsle et utslipp hvor melding normalt er tilstrekkelig. Eksempel på dette er utslipp som kan skade spesielt sårbare miljøressurser, for eksempel flokker av sjøfugl, korallforekomster eller andre verdi-fulle bunnhabitater.
Utslipp som er synlig på sjø uten å ha kjent årsak, er varslingspliktig til Kystverket, jf. forurensningsloven § 39.
Kravet om varsling og melding bør ses i sammenheng med blant annet styringsforskriften § 20, § 30, § 34 og aktivitetsforskriften § 77 bokstav e.
Miljødirektoratet kan sette nærmere krav til varsling og melding i særlige tilfeller, for eksempel ved leteboring nær land i spesielt sårbare områder.
Akutt forurensning er definert i forurensningsloven § 38 som "forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelse i eller i medhold av denne lov". Dette betyr at et uhellsut-slipp kan regnes som akutt forurensning selv om grenseverdier fastsatt i tillatelse gitt i medhold av forurensningsloven § 11, ikke er overskredet. Eksempel på dette er en unormal utslippssituasjon med høye konsentrasjoner av olje i vann over kort tid, selv om dette ikke fører til overskridelse av tillatelse i form av gjennomsnitt per måned. Likeledes kan forurensning anses som akutt og skadevirkningene på miljøet kan være av alvorlig art selv om forurensningen utvikler seg gradvis og over lengre tid, for eksempel ved lekkasjer fra tank, rørledninger etc. Operatøren må i det enkelte tilfelle ta stilling til om utslippet innebærer behov for varsling eller melding.
En beskrivelse av hva som skal forstås som lovlig og ulovlig forurensning, er gitt i veiledningen til styringsforskriften § 34.

Virksomhet på landanlegg
Fare- og ulykkessituasjonene som nevnt i første ledd, kan være
 1. eksplosjoner og branner,
 2. større utilsiktede hydrokarbon- og kjemikalieutslipp av betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø,
 3. utilsiktede utslipp av betydning for ytre miljø av petroleum og kjemikalier,
 4. hendelser der bruken av radioaktive kilder har kommet ut av kontroll, eller akutte utslipp av radioaktive stoffer har forekommet,
 5. farlig stoff på avveie, jf. forskrift om eksplosjonsfarlig vare,
 6. hendelser som er forårsaket av elektrisitet, eller som oppstår som følge av arbeid i eller drift av elektriske anlegg,
 7. fallende gjenstander, deriblant alle fallende gjenstander med fallenergi over 40 Joule, også dersom gjenstanden faller ned i avsperret område eller til sjø. Snø og is som faller ned i avsperret område er unntatt. Ved beregning av fallenergi skal det ikke gjøres fratrekk i høyde for personhøyde.
Følgende situasjoner bør varsles:
 1. situasjoner der beredskapsorganisasjonen er aktivert, eller det er satt i verk forberedelser til evakuering,
 2. situasjoner der verneombudet krever stansing av farlig arbeid.
Fare- og ulykkessituasjoner som nevnt i fjerde ledd, kan blant annet være
 1. situasjoner der det er satt i verk spesielle hygieniske eller helsemessige beredskapstiltak, for eksempel ved
  1. sykdom som skriver seg fra vannforsyningen eller næringsmidlene,
  2. svikt i normale, hygieniske prosedyrer som gir økt sykdomsrisiko,
 2. mindre alvorlige situasjoner i forbindelse med rørledningssystemer og bærende konstruksjoner,
 3. utilsiktede hydrokarbon- og kjemikalieutslipp av mindre betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø,
 4. utilsiktede utslipp av mindre betydning for ytre miljø av petroleum og kjemikalier,
 5. situasjoner der individuelle målinger viser at arbeidstakere har blitt utsatt for en radioaktiv eksponering (effektiv doseekvivalent) på mer enn 20 mSv i løpet av tolv måneder,
 6. situasjoner der normal drift av kontroll- eller sikkerhetssystemer blir forstyrret av arbeid som ikke er planlagt (IKT-hendelse).
Ved arbeidsulykker som har ført til dødsfall eller alvorlig personskade, skal politiet varsles som nevnt i arbeidsmiljøloven § 5-2. For landanlegg er rette politimyndighet det enkelte distrikt hvor landanleggene er plassert.

Equinor – Gullfaks A – integritets- og barrierestyring for stigerør og fleksible rør, korrosjon under isolasjon

Publisert: 9. januar 2024

Avvik

Equinor – Johan Sverdrup – oppstart og drift

Publisert: 6. oktober 2023

Avvik

Gassco og Shell – Nyhamna – tilsyn etter hendelse

Publisert: 21. juli 2023

Avvik

Pålegg til Equinor – Troll C – gransking av hendelse med sprekker i gasskjøler

Publisert: 16. mai 2022

Avvik

Equinor – Oseberg – barrierestyring

Publisert: 25. mars 2022

Avvik

Pålegg til Vår Energi AS – Goliat - barrierar for konstruksjon, maritime system, stigerøyr og subsea

Publisert: 9. februar 2022

Avvik

Equinor - Snorre A – barrierestyring

Publisert: 28. januar 2022

Avvik

Aker BP - planlegging og gjennomføring av boreoperasjoner på HOD B

Publisert: 25. januar 2022

Avvik

Equinor – Martin Linge A - beredskap og helikopterdekk

Publisert: 16. november 2021

Avvik

Equinor - Veslefrikk - barrierer og styring av vedlikehold

Publisert: 8. februar 2021

Avvik

Equinor – Kristin – integritets- og barrierestyring

Publisert: 20. november 2020

Avvik

Aker BP – Valhall – brønnintervensjon og pumpeoperasjoner Valhall Flanke Vest

Publisert: 7. juli 2020

Avvik

Equinor – Åsgard B – Pålegg etter gransking av hendelse med fallende gjenstand

Publisert: 19. august 2019

Avvik

Gassco - Kårstø - materialhåndtering

Publisert: 6. august 2019

Avvik

Equinor – Martin Linge – materialhåndtering og arbeidsmiljø

Publisert: 15. mars 2019

Avvik

Equinor - Åsgard A - teknisk sikkerhet og beredskap

Publisert: 3. januar 2019

Avvik

Equinor - Mongstad - Arbeidsmiljø

Publisert: 25. september 2018

Avvik

Equinor - Kristin - Oppfølging etter utfordringer med vibrasjoner og kabelgnag

Publisert: 30. mai 2018

Avvik

AS Norske Shell - Draugen - Barrierestyring

Publisert: 23. april 2018

Avvik

Norske Shell – Draugen - teknisk sikkerhet og overflatebeskyttelse

Publisert: 23. april 2018

Avvik

Wintershall/Odfjell - Mariafeltet - Deepsea Stavanger - Bore- og brønnaktiviteter

Publisert: 8. desember 2017

Avvik

Lundin - Edvard Grieg - Elektrisk anlegg

Publisert: 17. juli 2017

Avvik

Statoil - Kristin - Barrierestyring

Publisert: 19. mai 2017

Avvik

Pålegg til Gassco og Statoil - Kårstø - Elektrisk anlegg og Storulykkerisiko

Publisert: 3. januar 2017

Avvik

ConocoPhillips Ekofisk 2/4 K og 2/4 B Elektriske anlegg

Publisert: 12. oktober 2016

Avvik