Sprekkene i gasskompressorkjøleren ble påvist 24. oktober 2021. I forbindelse med en runde på Troll C for å sjekke status på en pågående jobb, ble det observert et svart stoff på grating under en 2. trinns gasskjøler.

Videre undersøkelser konstaterte at stoffet var asfalten (en tung bestanddel i råolje), som hadde lekket ut gjennom sprekker i gasskjølerens ytterskall. Dette ble funnet å være tilfellet også for tilsvarende kjøler i det parallelle prosesstoget.

Faktisk og potensiell konsekvens

Hendelsen medførte ikke personskade eller skade på ytre miljø, men medførte produksjonsstans og betydelige reparasjonskostnader.

Vår vurdering er at hendelsen under ubetydelige endrede omstendigheter kunne ha utviklet seg til en stor gasslekkasje grunnet sprøbrudd (revne) i ytterskallet til en av gasskjølerne.

Gasskjølerne inneholder hydrokarbongass under 60 bar trykk.

Årsaker til hendelsen

Gasskjølerne er av typen «Shell&Tube» og består av et ytre skall utført i 22Cr dupleks stål der gassen sirkulerer, og en indre «tubingbundle» av titan fylt med kjølevæske (sjøvann). Det ytre skallet har en angitt tykkelse på 36 mm. Kjølerne er beskyttet med brannisolasjon på tank og flenser.

Materialtekniske undersøkelser har konkludert med at sprekkene i kjøleren var gjennomgående, og at de skyldtes kloridindusert spenningskorrosjon som hadde startet på utsiden.

Tilstanden har utviklet seg over tid og starten for sprekkutviklingen er vanskelig å tidfeste.

Bakenforliggende årsaker til hendelsen omfatter konstruksjon/design av kjølerne og oppfølging i driftsfasen.

Observasjoner

Vår gransking har identifisert flere brudd på regelverket. Avvikene omfattet:

  • Manglende risikoreduksjon knyttet til materialdegradering
  • Mangler ved vedlikehold
  • Mangler ved konsekvensklassifisering
  • Manglende bruk av informasjon
  • Mangler ved styrende dokumenter
  • Sen varsling

I tillegg observerte vi to forhold som vi har valgt å kategorisere som forbedringspunkter. Dette gjaldt:

  • Vedlikeholdsprogram
  • Dokumentasjon av passiv brannbeskyttelse.

Pålegg

Granskingen har identifisert alvorlige brudd på regelverket, herunder mangler ved vedlikehold (punkt 8.2 i granskingsrapporten).

På grunnlag av dette har vi gitt Equinor følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. aktivitetsforskriften § 45 om vedlikehold og § 47 om vedlikeholdsprogram, teknisk operasjonell forskrift § 58 om vedlikehold og § 59a om vedlikeholdsprogram, pålegger vi Equinor å:

  • Sikre et vedlikehold på HTA- og HTB-kjølerne på Troll C, slik at de er i stand til å utføre sine krevde funksjoner i alle faser av levetiden.
  • Sikre at sviktmodi relatert til korrosjon under isolasjon på rustfrie materialer forebygges systematisk gjennom vedlikeholdsprogram på alle Equinors innretninger og landanlegg.

Fristen for å etterkomme pålegget er 1.12.2022. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.