Mål

Ptil førte i dagene 8.–10.11.2016 tilsyn med storulykkesrisiko og elektriske anlegg på Kårstø, hvor Gassco AS (Gassco) er operatør og Statoil ASA er teknisk tjenesteyter (TSP). Formålet med tilsynet var å vurdere hvordan det arbeides med å sikre at regelverkskrav til elektriske anlegg blir etterlevd.

Resultat

Det er påvist alvorlige brudd på regelverket.

Avvik og forbedringspunkt

Tilsynet påviste avvik knyttet til:

 • Lysbuer i elektrisk utstyr
 • Arbeid i og drift av elektriske anlegg
 • Vern mot antennelse og spredning av brann
 • Nødbelysning
 • Vedlikehold av eksplosjonssikkert utstyr
 • Melding av fare- og ulykkessituasjoner
 • Avviksbehandling

Videre ble det påvist forbedringspunkter knyttet til:

 • Varmekabelinstallasjoner
 • Testrutiner for sikkerhetsutstyr i tavlerom
 • Vedlikeholdsprogram
 • Elektrotekniske systemanalyser

Gassco har fått frist til 30.1.2017 med å gjøre rede for hvordan avvikene blir håndtert og hvordan forbedringspunktene blir vurdert.

På bakgrunn av dette tilsynet har vi gitt pålegg til Gassco og Statoil om å iverksette tiltak for å ivareta personsikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg på Kårstøanlegget.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 31.12.2016. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.