Tilsynet ble gjennomført 30. august og 1. september 2020.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp at integritets- og barrierestyring på Kristin inkludert stigerør, rørføring, ventiler og utvalgte sikkerhetssystem er i henhold til myndighetenes krav og interne krav i selskapet. 

Resultat

Det ble påvist tre avvik knyttet til:

  • Avviksbehandling
  • Rapportering av hendelser
  • Stigerør

Videre ble det identifisert to forbedringspunkter knyttet til

  • Vedlikeholdsstyrin
  • Oppfølging

Hva skjer videre?

Vi har bedt Equinor redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt om selskapets vurdering av de observasjonene vi har kategorisert som forbedringspunkter. Svarfristen er satt til 1. desember 2020.