Mål

Målet med aktiviteten var å føre tilsyn med hvordan selskapet etterlever regelverkskrav ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. Vi la spesielt vekt på å følge opp hvordan selskapet håndterer utfordringer knyttet til teknisk integritet og elsikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg, systemer og utstyr på eldre innretninger.

Resultat

Det ble identifisert et avvik knyttet til melding av fare- og ulykkessituasjoner.

Videre ble det identifisert to forbedringspunkter knyttet til selskapsinterne krav og oppfølging av kvalifikasjoner og fagkompetanse til elektropersonell.

COPSAS har fått frist til 1. november 2016 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.