Tilsynet ble gjennomført 16. til 19. august 2021.

Mål

Målet med aktiviteten var å verifisere prosesser og systemer som bidrar til å sikre en helhetlig styring av beredskap, samt å verifisere at helikopterdekk er i henhold til forskriftskrav for å bidra til sikre helikopteroperasjoner og transport av personell.

Resultat

Innenfor beredskap ble det under tilsynet identifisert to forhold som er kategorisert som avvik. Dette gjelder:

  • Forsinket PA melding ved generell alarm
  • Manglende varsling av hendelse

Videre ble det identifisert tre forbedringspunkter. Disse gjelder:

  • Systematikk for trening og øvelser av stedfortreder
  • Nødhospital var ikke testet/tatt i bruk
  • Manglende stedfortreder i livbåtlag


Luftfartstilsynet (LT), som var vår bistandsetat for tilsynet med helikopteroperasjoner, identifiserte fem avvik/merknader.

  • Sjekklister for helikopterdekket
  • Familiarisering og trening av helikopterdekkmannskap
  • Mangler på GA tegninger og opplysninger om vindpølser
  • Bredde på adkomst til helikopterdekk mot vest var 3,27 m
  • Vindpølser var slitt

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt om en vurdering av forbedringspunktene som ble identifisert.