Tilsynet ble gjennomført 12. og 13. juni 2023.

Bakgrunn

Bakgrunnen for tilsynet var to uønskede hendelser med antennelse og eksplosjon knyttet til utlufting av vaskevann fra hjelpekjølemediekretsen ned i en Intermediate Bulk Container (IBC, plastbeholder) den 27. mai og 7. juni 2023. Etter den første hendelsen den 27. mai ble det bekreftet at det dannet seg hydrogengass under rengjøringsarbeidet, og at dette sannsynligvis utløste hendelsen.

Basert på mottatt informasjon besluttet vi å gjennomføre et tilsyn for å følge opp Gassco og Shell sin videre håndtering av hendelsene.

Mål

Målet med tilsynet var å innhente informasjon om hendelsene for å klarlegge omfang, forløp og årsaksforhold, med spesiell oppmerksomhet på læring for å forhindre gjentakelse.

Og i tillegg, se til at Gassco og Shell sin håndtering av hendelsene er i samsvar med krav i regelverket.

Resultat

Vi identifiserte to avvik og to forbedringspunkter under tilsynet.

Avvik:

  • Manglende varsling ved fare- og ulykkessituasjon
  • Manglende etterlevelse av prosedyrer

Forbedringspunkter:

  • Registrering, undersøkelse og granskning av årsak til hydrogendannelse for å hindre gjentagelse
  • Vedlikehold av hjelpekjølemediesystement

Hva skjer videre?

Vi har bedt selskapet redegjøre for oss, innen 1. september, hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble identifisert.

Vi vil følge opp Gassco og Shell TSP sitt videre granskingsarbeid så snart deres granskningsrapport foreligger og er oversendt til oss.