I perioden 24. til 29. mai 2019 førte vi tilsyn med materialhåndtering på Kårstø. Tilsynet omhandlet materialhåndtering, kran og løft, stillas og tilkomstteknikk, hvor vi fulgte opp styring av tekniske, operasjonelle og administrative forhold.

I år har vi også spesielt fokus på forhold knyttet til fallende gjenstander, da dette er en felles utfordring for hele petroleumsindustrien. I tilsynet ville vi også verifisere at tidligere påviste avvik innen tilsynsområdet var håndtert i samsvar med selskapenes tilbakemeldinger.

Mål

Målet med tilsynet var å:

 • Følge opp uønskede hendelser fra 2018 og 2019 innen kran og løft samt arbeid i høyden
 • Følge opp uønskede hendelser med fallende gjenstander
 • Føre tilsyn med selskapets styring og ledelse av materialhåndtering, teknisk tilstand på løfteutstyr og løfteoperasjoner på Kårstø. Stillas, arbeid i høyden og TT ble også fulgt opp
 • Følge opp at Gassco/Equinors styring av vedlikehold var i henhold til selskapets og myndighetenes krav. Vi konsentrerte aktiviteten mot selskapets forbedringsaktiviteter knyttet til vedlikeholdsstyring av relevant utstyr

Resultat

To avvik fra tilsynet i 2014 var ikke fulgt tilfredsstillende opp. Se kapittel 4.2 i tilsynsrapporten.

Videre gjorde vi observasjoner både av teknisk, operasjonell og administrativ art.

Det ble identifisert seks avvik fra regelverket:

 • Mangelfullt system/program for trening og øvelse
 • Mangelfull rutine for varsling og melding til tilsynsmyndighetene
 • Manglende dokumentering av alternativ norm for tilkomstteknikk
 • Mangelfull tilkomst for vedlikehold
 • Mangelfull sikkerhetsmerking på mobilkran
 • Mangler ved bruk av stillasmateriell som løfteinnretning

Det ble identifisert fire forbedringspunkter knyttet til:

 • Bruk av stillas
 • Prosedyre for trekking av kavernepumper
 • System for sikring av kompetanse – Nordic Crane
 • Styring av helse, miljø og sikkerhet – harmonisering mellom landanleggene

Hva skjer nå?

Vi har bedt Gassco gjøre rede for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt selskapet om en vurdering av forbedringspunktene som vi observerte.

Fristen for tilbakemelding er satt til 26. august 2019.