Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Wintershall og Odfjell sammen med serviceselskaper etterlever regelverkskrav til planlegging og gjennomføring av bore- og brønnoperasjoner.
I tilsynet la vi vekt på hvordan beslutningsunderlag, -kriterier og -prosesser, herunder risikovurderinger og analyser blir etablert og gjennomført for å ivareta brønnkontroll og sikre robuste operasjoner.

Resultat

Det ble identifisert ett avvik knyttet til varsling og melding av hendelser til Ptil.

Videre ble det identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Læring etter hendelser
  • Kategorisering av sikkerhetskritisk utstyr

Wintershall og Odfjell har fått frist til 5. januar 2018 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.