Hopp til hovedinnhold

§ 37 Program for og opplysninger om bore- og brønnaktiviteter

Den ansvarlige skal sikre at program for og opplysninger om bore- og brønnaktiviteter sendes til Havindustritilsynet i henhold til frister fastsatt av Havindustritilsynet.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Fristene for innsending som nevnt i paragrafen, vil vanligvis være som følger:
  1. for hovedplanen for bore- og brønnaktiviteter for utvinningsbrønner: frist som for PUD, jf. Veiledning til plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD) kapittel 5.13,
  2. for program for lete- og avgrensningsboreaktiviteter: ni uker før oppstart ved krav om samtykke som nevnt i § 25 tredje ledd bokstav a og b, samt bokstav d dersom innretningen tas i bruk for å utføre bore- eller brønnaktiviteter, jf. § 26 femte ledd bokstav a,
  3. for oversiktsplaner for bore- og brønnaktiviteter: månedlig,
  4. for program for midlertidig eller permanent tilbakeplugging av lete- eller utvinningsbrønner ved arbeidskonflikt: innen fire dager etter at det er gitt varsel om plassfratredelse ved arbeidskonflikt som nevnt i § 39,
  5. for sluttrapport om boretekniske erfaringer, inkludert erfaringer med permanent plugging og forlating av brønner, og om HMS-erfaringer etter utførte bore- og brønnaktiviteter: senest tre måneder etter avsluttet aktivitet, jf. NORSOK D-010 kapittel 5.10 og 5.11,
  6. for informasjon om planer om boreaktiviteter som krever mer enn én (1) avlastningsbrønn, jf. aktivitetsforskriften § 86 andre ledd: senest tre måneder før planlagt oppstart av aktiviteten.