Hopp til hovedinnhold

§ 12 Organisasjon og kompetanse

Operatøren skal ha en organisasjon i Norge som på selvstendig grunnlag er i stand til å sikre at petroleumsvirksomhet gjennomføres i tråd med regelverket.
Den ansvarlige skal sikre at alle som utfører arbeid for seg i virksomhet som omfattes av denne forskriften, har kompetanse til å utføre det arbeidet de er satt til å gjøre, på en forsvarlig måte.
Havindustritilsynet kan ved enkeltvedtak eller forskrift kreve endringer i organiseringen av petroleumsvirksomhet, deriblant sammensetningen og antallet av personellet.
Første og tredje ledd gjelder for landanleggene så langt disse faller inn under petroleumslovens virkeområde.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Kravet i første ledd innebærer at operatøren til enhver tid skal ha nødvendig faglig kompetanse til å vurdere om petroleumsvirksomheten er forsvarlig.
Formålet med andre ledd er å sikre at alle som arbeider i virksomheten er kvalifisert til å utføre arbeidet på en forsvarlig måte, jf. blant annet petroleumsloven § 9-7. Det er gitt nærmere krav til kompetanse i de utfyllende forskriftene, se styringsforskriften, aktivitetsforskriften og teknisk og operasjonell forskrift.
Hjemmelen i tredje ledd er ikke begrenset til operatørens egen organisasjon, men gjelder for hele organiseringen av petroleumsvirksomheten under den aktuelle operatøren, inkludert entreprenører og andre.

Seadrill – vedlikehold

Publisert: 19. april 2022

Avvik

Transocean – vedlikehold

Publisert: 18. mars 2022

Avvik

Rowan – vedlikehold - endringer i organisering, støttefunksjoner og styringssystem

Publisert: 18. mars 2022

Avvik

Pålegg til Equinor etter gransking av Johan Castberg-prosjektet

Publisert: 1. juni 2021

Avvik

Pålegg etter tilsyn med Gassco - Draupner S og E

Publisert: 22. november 2019

Avvik

Floatel International - styring av arbeidsmiljørisiko

Publisert: 2. juli 2019

Avvik

Eni - Goliat - Gransking av personskade

Publisert: 19. januar 2017

Avvik

Eni - Goliat - Styring av arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 12. januar 2017

Avvik