Hopp til hovedinnhold

Alle forskrifter

Les mer om regelverket

Alle forskrifter

Les mer om regelverket

Teknisk og operasjonell forskrift

Se alle paragrafer
 • Forskrift om tekniske og operasjonelle forhold på landanlegg i petroleumsvirksomheten med mer

  Forskrift om tekniske og operasjonelle forhold på landanlegg i petroleumsvirksomheten med mer (teknisk og operasjonell forskrift).Fastsatt av Petroleumstilsynet 29. april 2010 i medhold av lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) §§ 5, 6, 8, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 43, lov av 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 10-18, lov av 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. §§ 1-4, 2-2, 3-1, 3-2, 3-3, 3-5, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 5-2, 5-4, 5-5, 6-1, 6-2, 6-4, 7-1, 7-2, 7-3, 18-1, 18-5, lov av 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4, lov av 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 2, § 10 og § 12 og forskrift 12. februar 2010 nr. 158 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten med mer § 68 første ledd bokstav d. Fastsatt av Helsedirektoratet 29. april 2010 i medhold av lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 8-4, lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap § 1-2, lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) §8 andre ledd og forskrift 12. februar 2010 nr. 158 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten med mer § 68 første ledd bokstav d. Endret 20. desember 2012. Endret 23. desember 2013. Endret 16. desember 2014. Endret 18. desember 2015. Endret 15. desember 2016. Endret 26. april 2019. Endret 18. desember 2019. Endret 16. desember 2020. Endret 23. november 2021. Sist endret 19. desember 2022.

  • § 1 Virkeområde

   Denne forskriften gjelder helse, arbeidsmiljø og sikkerhet ved landanlegg som nevnt i rammeforskriften § 6 bokstav e, jf. rammeforskriften § 2.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 2 Ansvar

   Rammeforskriften § 7 gjelder tilsvarende for denne forskriften.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 3 Definisjoner

   Definisjoner som nevnt i rammeforskriften § 6 gjelder tilsvarende for denne forskriften.
   I denne forskriften betyr:

   Arealdisponeringsplan:
   Oversikt som viser planlagt plassering av utstyr og anlegg, atkomstveier, internt trafikkmønster og inngjerding.

   Arealmessig begrensning:
   Et bestemt avgrenset areal med fastsatte rådighetsbegrensninger rundt utstyr og anlegg.

   Brannområde:
   Område, bygning eller rom som er adskilt fra andre områder med brannskille, slik at sannsynligheten for spredning ved en dimensjonerende brann reduseres.

   Brannskille:
   Avstand eller skille utført i ubrennbare materialer.

   Dimensjonerende last:
   Karakteristisk last multiplisert med lastkoeffisienter.

   Farlig stoff:

   Brannfarlig stoff: Fast, flytende eller gassformig stoff, stoffblanding, samt stoff som forekommer i kombinasjoner av slike tilstander, som i kraft av sitt flammepunkt, kontakt med andre stoffer, trykk, temperatur eller andre kjemiske egenskaper representerer en fare for brann.

   Eksplosjonsfarlig stoff: Fast, flytende eller gassformig stoff, stoffblanding samt stoff som forekommer i kombinasjon av slike tilstander, som i kraft av sine egenskaper lett vil kunne forårsake eksplosjon ved støt, gnidning, eller ved kontakt med tennkilder eller andre stoffer.

   Reaksjonsfarlig stoff: Fast, flytende, eller gassformig stoff, stoffblanding, samt stoff som forekommer i kombinasjoner av slike tilstander, som ved kontakt med vann, ved sitt trykk, temperatur eller andre kjemiske forhold, representerer en fare for farlig reaksjon, eksplosjon eller utslipp av farlig gass, damp, støv eller tåke.

   Trykksatt stoff: Annet fast, flytende eller gassformig stoff eller stoffblanding enn brann- eller reaksjonsfarlig stoff, som er under trykk, og som derved kan representere en fare ved ukontrollert utslipp.

   Hovedområde:
   Område eller byggeblokk på anlegget som inneholder like eller lignende funksjoner.

   Prosessanlegg:
   Et fysisk system bestående av utstyr som endrer egenskapene til prosessmediet.

   Sikkerhetsfunksjoner:
   Tekniske barriereelementer som skal redusere muligheten for at konkrete feil, fare- og ulykkessituasjoner inntreffer, eller som begrenser eller forhindrer skader eller ulemper.

   Sikkerhetssystem:
   Tekniske barriereelementer som er realisert i et felles system.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 4 Forskrifter fastsatt av andre myndigheter

   Følgende forskrift unntas på denne forskriftens virkeområde:
   1. forskrift 8. juni 2009 nr. 602 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff).
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 5 Valg av utbyggingsløsning

   Ved valg av utbyggingsløsning skal det tas hensyn til
   1. storulykkesrisiko,
   2. driftsformen,
   3. den geografiske beliggenheten,
   4. lokasjonsbetingelsene,
   5. regularitetskravene,
   6. levetiden,
   7. eventuell senere fjerning, og
   8. behov for utvikling av ny teknologi.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 6 Utforming av landanlegg

   Landanlegg skal baseres på robuste og enklest mulige løsninger og utformes slik at
   1. de kan motstå de dimensjonerende lastene og sannsynlige kombinasjoner av disse lastene til enhver tid,
   2. storulykkesrisikoen blir så lav som mulig,
   3. svikt i en komponent, i et system eller en enkelt feilhandling ikke gir uakseptable konsekvenser,
   4. materialhåndtering og transport kan foregå effektivt og forsvarlig,
   5. det legges til rette for et forsvarlig arbeidsmiljø,
   6. operasjonelle forutsetninger og begrensninger ivaretas på en forsvarlig måte,
   7. det legges til rette for at denne forskrifts bestemmelser om helsemessige forhold ivaretas på en forsvarlig måte,
   8. det legges til rette for lavest mulig risiko for forurensning, og
   9. det legges til rette for et forsvarlig vedlikehold.
   Operatøren skal utarbeide en arealdisponeringsplan.
   Utforming og plassering av landanleggets områder og utstyr skal bidra til å redusere risiko relatert til branner og eksplosjoner.
   Tiltak for å beskytte landanlegg mot branner og eksplosjoner skal ha sin basis i en strategi.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 7 Anlegg, systemer og utstyr

   Anlegg, systemer og utstyr skal utformes robust og på enklest mulig måte og slik at
   1. muligheten for menneskelige feilhandlinger begrenses,
   2. de eller det kan opereres, prøves og vedlikeholdes uten fare for skade på liv, helse og materielle verdier, og
   3. de eller det er egnet for bruk og i stand til å motstå de belastningene de eller det kan bli utsatt for under drift.
   Anlegg, systemer og utstyr skal være merket slik at det legges til rette for en sikker drift og et forsvarlig vedlikehold.
   Anlegg i bergrom skal sikres for å hindre lekkasje fra anlegget.
   Utstyr og anlegg som er produsert og kontrollert i overensstemmelse med regelverk som Norge gjennom internasjonal avtale er forpliktet til å følge anses godkjent i henhold til forskriften.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 8 Konstruksjoner og materialer

   Konstruksjoner og materialer som skal brukes i eller på landanlegg, skal velges med hensyn til
   1. kravene til laster som nevnt i § 6,
   2. framstillings-, sammenføynings- og byggeprosesser,
   3. eventuell bruk av materialbeskyttelse,
   4. branntekniske egenskaper,
   5. sannsynlige endringer i driftsforhold,
   6. muligheten for reduksjon av framtidig kjemikaliebruk og forurensning,
   7. arbeidstakernes helse og arbeidsmiljø, og
   8. eventuell framtidig fjerning.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 9 Kvalifisering og bruk av ny teknologi og nye metoder

   Der virksomheten medfører bruk av ny teknologi eller nye metoder, skal det utarbeides kriterier for utvikling, prøving og bruk slik at kravene til helse, arbeidsmiljø og sikkerhet blir ivaretatt. Kriteriene skal være representative for de aktuelle bruksforholdene, og teknologien eller metodene skal være tilpasset allerede aksepterte løsninger.
   Kvalifiseringen eller prøvingen skal demonstrere at gjeldende krav kan oppfylles ved bruk av den aktuelle nye teknologien eller metodene.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 10 Sikkerhetsfunksjoner

   Landanlegg skal være utstyrt med nødvendige sikkerhetsfunksjoner som til enhver tid kan
   1. oppdage unormale tilstander,
   2. hindre at unormale tilstander utvikler seg til fare- og ulykkessituasjoner, og
   3. begrense skadene ved ulykker.
   Det skal fastsettes krav til ytelsen for sikkerhetsfunksjoner.
   Status for aktive sikkerhetsfunksjoner skal være tilgjengelig i det sentrale kontrollrommet.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 10a Tennkildekontroll

   For å forebygge og verne mot antennelse av brennbare væsker og eksplosjonsfarlig gass skal det foretas en systematisk kartlegging av potensielle elektriske og ikke-elektriske tennkilder. Det skal videre settes i verk nødvendige tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltak for å redusere faren for antennelse så langt som mulig.
   Utstyr og sikkerhetssystemer i klassifiserte områder skal oppfylle krav til bruk i eksplosjonsfarlige områder.
   Utstyr og sikkerhetssystemer som skal være i drift under unormale situasjoner, der eksplosjonsfarlig atmosfære kan forekomme utenfor klassifiserte områder, skal oppfylle krav til minimum sone 2 eller være plassert i beskyttede rom. Øvrig ikke-kritisk utstyr som utgjør en tennkilde, skal kobles ut automatisk ved gassdeteksjon, og med mulighet for manuell utkobling der det er praktisk fra sentralt eller strategisk sted, i henhold til den anleggsspesifikke strategien for brann- og eksplosjonssikring.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 11 Materialhåndtering og transportveier, atkomst og evakueringsveier

   Landanlegg og transportveier skal utformes slik at materialhåndtering og personelltrafikk kan foregå på en effektiv og forsvarlig måte. Materialhåndtering skal i størst mulig grad skje ved hjelp av mekaniske systemer og tekniske hjelpemidler.
   Der atkomst mellom ulike nivåer brukes daglig, skal det normalt være trapp eller rampe.
   Evakueringsveier skal utformes slik at all evakuering kan foregå på en enkel, hurtig og trygg måte. Fra områder med alminnelig ferdsel skal det være minst to evakueringsveier.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 12 Løfteinnretninger, løfteredskap og utstyr for personellbefordring

   Løfteinnretninger og løfteredskap skal utformes ut fra de forholdene som løfteinnretningene og løfteredskapene skal brukes under, jf. § 11.
   Utstyr for personellbefordring skal utformes slik at sikkerheten ivaretas for personell som utfører aktiviteter over normal arbeidshøyde, eller som blir transportert ved hjelp av slikt utstyr.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 13 Sikkerhetsskilting

   Dersom det ved hjelp av tekniske tiltak eller annen tilrettelegging ikke kan unngås at arbeidstakere utsettes for risiko for ulykker eller helseskader, skal det settes opp sikkerhetsskilt.
   Sikkerhetsskilt skal settes opp ved inngangen til rom og ved soner eller utstyr der arbeidstakere kan bli utsatt for risiko for ulykker eller helseskade.
   Bekjempelses-, rednings- og evakueringsutstyr, samt veien til dette utstyret, skal også merkes med slike skilt.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 14 Rørledningssystemer

   Rørledningssystemene skal utformes slik at innvendig vedlikehold kan utføres.
   Sluser for avsending og mottak av rense– og inspeksjonsverktøy skal utformes slik at de ikke kan åpnes under trykk.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 15 Elektriske anlegg

   Elektriske anlegg skal dimensjoneres og konfigureres slik at nødvendig effektbehov kan dekkes i alle driftsmodi.
   Elektriske anlegg skal utformes med vern og annen beskyttelse slik at unormale tilstander og feil som kan medføre fare for personellet og landanlegget, unngås. De elektriske anleggene skal utformes med tilstrekkelig beskyttelse mot blant annet
   1. elektriske støt under normal bruk og ved feil,
   2. termiske virkninger,
   3. overstrøm,
   4. feilstrømmer,
   5. overspenning,
   6. underspenning,
   7. variasjoner i spenning og frekvens,
   8. avbrudd i kraftforsyningen,
   9. antennelse av eksplosiv gassatmosfære,
   10. elektromagnetiske forstyrrelser, og
   11. helseskade som følge av elektromagnetiske felt.
   Det skal installeres et jordingssystem for å hindre statisk elektrisitet i forbindelse med eksplosiv atmosfære.
   System for lynavledning skal vurderes.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 16 Dreneringsanlegg

   Landanlegg skal være utstyrt med dreneringsanlegg som kan samle og lede bort væsker slik at risikoen for brann, skade på personell og forurensning reduseres.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 17 Avgasskanaler

   Avgasskanaler for forbrenningsprodukter skal plasseres og utformes slik at varme flater og gnister ikke kan antenne potensielle lekkasjer av brennbare væsker og gasser, og slik at avgasser ikke er til ulempe for personell, eller skaper farlige situasjoner.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 18 Innkvartering

   Innkvarteringen skal utformes og plasseres slik at den kan motstå de dimensjonerende lastene.
   Innkvarteringens innredning og kapasitet skal sikre et forsvarlig bomiljø og være tilpasset de ulike funksjonene som skal ivaretas, og det forventede personellbehovet i de ulike fasene av virksomheten.
   Innkvarteringen skal være lagt til rette for å opprettholde en forsvarlig hygienisk standard.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 19 Ventilasjon og inneklima

   Ventilasjonen i inne- og uteområder skal dekke behovet for luftveksling og gi akseptabel luftkvalitet. Ventilasjonen skal også arrangeres slik at røyk fra branner kan kontrolleres, og slik at helsefarlige og brennbare gasser ikke kan trenge inn i innelukkede uklassifiserte områder.
   Inneklimaet skal være tilpasset det enkelte rommet med hensyn til luftbehov, trekk, fuktighet og temperatur. Inneluften skal være fri for helseskadelig forurensning.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 20 Kjemikalier og kjemisk påvirkning

   Det skal velges kjemikalier og tekniske løsninger som hindrer skadelig kjemisk påvirkning og som reduserer behovet for bruk av kjemikalier.
   Ved valg, utforming og plassering av utstyr og systemer for lagring, bruk, gjenvinning og destruksjon skal det tas hensyn til
   1. helse og sikkerhet for personell,
   2. korrosjon og andre former for nedbryting av materialer,
   3. brann- og eksplosjonsfare, og
   4. risiko for forurensing.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 21 Menneske-maskin-grensesnitt og informasjonspresentasjon

   Skjermbasert utstyr og annet teknisk utstyr for å overvåke, kontrollere og styre maskiner, anlegg eller produksjonsprosesser, skal utformes slik at faren for feilhandlinger som kan ha betydning for sikkerheten, reduseres.
   Informasjonsgivere og betjeningsinnretninger skal utformes, plasseres og grupperes, slik at det enkelt og hurtig kan mottas nødvendig informasjon og utføres nødvendige aksjoner. Informasjonen som presenteres, skal være korrekt og lett forståelig.
   Informasjonssystemer skal være dimensjonert både for normale og kritiske situasjoner.
   Kontrollrom skal plasseres, utformes og utstyres slik at sikkerhet og arbeidsmiljø er forsvarlig og faren for feilhandlinger som har betydning for sikkerheten, reduseres.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 22 Systemer og utstyr for kommunikasjon

   Landanlegg skal utstyres med kommunikasjonssystemer som til enhver tid gjør det mulig å kommunisere internt på landanlegget. Utstyr for kommunikasjon skal velges ut fra operasjonelle behov, type aktivitet og definerte fare- og ulykkessituasjoner, jf. styringsforskriften § 17.
   Kommunikasjonsutstyr og tilhørende kraftforsyning skal utformes og beskyttes slik at funksjonen opprettholdes ved fare- og ulykkessituasjoner.
   Landanleggene skal utstyres med alarmsystemer som til enhver tid kan varsle personellet om fare- og ulykkessituasjoner.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 23 Ergonomisk utforming

   Arbeidsområder og arbeidsutstyr skal utformes og plasseres slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger som følge av manuell håndtering, arbeidsstilling, gjentatte bevegelser eller arbeidsintensitet og liknende som kan medføre skade eller sykdom.
   Arbeidsplasser og arbeidsutstyr skal også utformes og plasseres slik at faren for feilhandlinger som kan ha betydning for sikkerheten, reduseres.
   Arbeidsplasser skal være lagt til rette for individuelle arbeidsstillinger.
   Ved utføring av arbeidsoperasjoner fra sin normale betjeningsplass og med en god arbeidsstilling skal arbeidstakere ha sikt til å kunne forvisse seg om at arbeidet kan utføres sikkert.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 24 Utendørs arbeidsområder

   Utendørs arbeidsområder skal ha tilstrekkelig værbeskyttelse slik at faren for helseplager og feilhandlinger reduseres.
   Værbeskyttelse i utendørsområder skal være tilpasset forventede oppholdstider, arbeidets omfang og karakter, representative værforhold og risikoforhold.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 25 Støy og akustikk

   Landanlegg skal utformes slik at ingen arbeidstaker utsettes for hørselskadelig støy.
   Grenseverdier for hørselskadelig støy er for daglig støyeksponering, LEX8h = 85 dB og toppverdi av lydtrykknivå, LpC,peak = 130 dB.
   Det skal settes krav til støy og akustikk i de enkelte områdene ut fra planlagt bemanning og de funksjonene som skal ivaretas i områdene. Støynivå og akustikk skal ikke være til hinder for kommunikasjon som har betydning for sikkerheten. Støynivå i soverom, pauserom og oppholdsrom skal reduseres mest mulig for å bidra til nødvendig restitusjon og hvile.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 26 Vibrasjoner

   Landanlegg skal utformes slik at vibrasjoner ikke er til skade for personell som oppholder seg på landanlegget, eller gjør det vanskelig for personellet å ivareta viktige arbeidsoppgaver.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 27 Belysning

   Belysningen skal være slik at arbeidsmiljø og sikkerhet ivaretas ved arbeid, ferdsel og restitusjon.
   Det skal om mulig sørges for dagslys i og utsyn fra arbeidsrom og oppholdsrom.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 28 Stråling

   Landanlegg skal utformes slik at eksponering for stråling begrenses.
   Det skal primært legges til rette for tekniske løsninger som reduserer behovet for å bruke radioaktive stoffer. Der radioaktive stoffer likevel må brukes, skal det legges til rette for sikker transport, håndtering og lagring av stoffene.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 29 Farlige stoffer og eksplosiver

   Farlige stoffer og eksplosiver skal merkes, håndteres og lagres slik at risiko for og ved brann, eksplosjon og annen ulykke blir minst mulig.
   Farlige stoffer og eksplosiver skal ikke oppbevares i rom eller på sted som tjener som evakueringsvei.
   Det skal treffes nødvendige tiltak for å hindre at det oppstår fare for brann eller eksplosjon ved spill eller lekkasje.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 30 Passiv brannbeskyttelse

   Der det brukes passiv brannbeskyttelse, skal denne utformes slik at den gir aktuelle konstruksjoner og utstyr tilstrekkelig brannmotstand med hensyn til bæreevne, integritet og isolasjonsevne.
   Ved utforming av passiv brannbeskyttelse skal det ikke tas hensyn til kjøleeffekten fra brannbekjempelsesutstyr.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 31 Brannskiller

   Hovedområdene på landanlegg skal atskilles slik at de kan motstå de dimensjonerende brann- og eksplosjonslastene.
   Rom og andre avgrensede områder som har viktige funksjoner og viktig utstyr eller høy brannrisiko, skal være atskilt fra omgivelsene med brannskiller.
   Gjennomføringer skal ikke svekke brannskillene. Dører i fysiske brannskiller skal være selvlukkende.
   Operatøren skal sikre at det gjennomføres tiltak for å hindre at virksomhet på landanlegget kan forårsake brann i omkringliggende vegetasjon.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 32 Brann- og gassdeteksjonssystem

   Landanlegg skal ha et brann- og gassdeteksjonssystem som sikrer hurtig og pålitelig deteksjon av branntilløp, branner og gasslekkasjer. Systemet skal kunne utføre tiltenkte funksjoner uavhengig av andre systemer.
   Plassering av brann- og gassdetektorer skal baseres på aktuelle scenarier og simuleringer eller tester slik at konsekvensene av brannen eller gasslekkasjen kan begrenses.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 33 Nødavstengningssystem

   Landanlegg skal ha et nødavstengningssystem som kan hindre utvikling av fare- og ulykkessituasjoner og begrense konsekvensene av ulykker, jf. § 10. Systemet skal kunne utføre tiltenkte funksjoner uavhengig av andre systemer.
   Nødavstengningssystemet skal utformes slik at det går til eller forblir i en sikker tilstand dersom det oppstår en feil som kan hindre systemet i å virke. Nødavstengningssystemet skal ha en enkel og entydig kommandostruktur. Systemet skal kunne utløses manuelt fra utløsningsstasjoner som er plassert på strategiske steder på landanlegget. Fra det sentrale kontrollrommet skal det være mulig å manuelt aktivisere funksjoner som bringer landanlegget til en sikker tilstand ved svikt i de programmerbare delene av systemet.
   Det skal installeres nødavstengningsventiler som kan stanse hydrokarbon- og kjemikaliestrømmer til og fra landanlegget, og som isolerer brannområdene på landanlegget.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 33a Kontroll- og overvåkingssystem

   Landanlegg skal ha kontroll- og overvåkingssystemer som med tilhørende alarmer varsler operatør ved hendelser, avvik eller feil som har betydning for sikkerheten. Alarmene skal gis slik at de kan oppfattes og behandles på den tiden som kreves for sikker betjening av utstyr, anlegg og prosesser.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 34 Prosessikringssystem

   Prosessanlegg skal ha et prosessikringssystem. Systemet skal kunne utføre tiltenkte funksjoner uavhengig av andre systemer.
   Prosessikringssystemet skal utformes slik at det går til eller forblir i en sikker tilstand dersom det oppstår en feil som kan hindre systemet i å virke.
   Prosessikringen skal utformes med to uavhengige sikringsnivåer for beskyttelse av utstyr.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 35 Trykkavlastnings- og fakkelsystem

   Landanlegg som er utstyrt med eller er knyttet til prosessanlegg, skal ha trykkavlastnings- og fakkelsystem. Systemene skal hindre eskalering av fare- og ulykkessituasjoner ved hurtig å redusere trykket i utstyret, og det skal utformes slik at gassutslipp ikke medfører skade på personell eller utstyr.
   Trykkavlastningen skal kunne utløses manuelt fra det sentrale kontrollrommet.
   Væskeutskillere som er installert i fakkelsystemet, skal sikres mot overfylling.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 36 Brannvannforsyning

   Landanlegg skal ha tilstrekkelig brannvannforsyning til å bekjempe branner og hindre spredning.
   Brannvannsystemet skal utformes slik at trykkslag ikke setter systemet eller deler av dette ut av drift.
   Brannpumper skal kunne startes manuelt fra det sentrale kontrollrommet og ved drivenheten. Drivenheter for brannpumper skal være utstyrt med to uavhengige startarrangement. Automatiske utkoplingsfunksjoner skal være færrest mulig.
   Brannledninger skal utformes og plasseres slik at tilstrekkelig tilførsel av brannvann sikres.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 37 Utstyr og anlegg for brannbekjempelse

   Installasjon av fastmonterte anlegg for brannbekjempelse skal baseres på en risikovurdering.
   Landanlegg skal være utstyrt med tilstrekkelig manuelt brannbekjempelses- og brannmannsutstyr for effektivt å bekjempe branntilløp og hindre eskalering.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 38 Nødkraft og nødbelysning

   Landanlegg skal ha et pålitelig, robust og enkelt nødkraftsystem som sikrer tilstrekkelig krafttilførsel til utstyr og systemer som skal fungere dersom hovedkraften faller ut. Ved overgang fra hovedkraft til nødkraft skal det sikres at avbrudd ikke medfører driftsproblemer for nødkraftforbrukerne.
   Nødkraftforbrukere skal begrenses til utstyr og systemer som bidrar til å opprettholde landanleggets integritet og ivareta personellsikkerhet i en nødssituasjon.
   Landanlegg skal være utstyrt med nødbelysning som sikrer nødvendig belysning dersom hovedbelysningen faller ut.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 39 Installering og ferdigstilling

   Under installering av landanlegg og deler av disse skal det sikres at lastene som de utsettes for, ikke overskrider grensen for de dimensjonerende lastene.
   Ved ferdigstilling av landanlegg skal det sikres at de oppfyller kravene i denne forskriftens kapittel II om krav til utforming av landanlegg og deler av disse, se også rammeforskriften § 23. Den tekniske tilstanden til anlegg, systemer og utstyr skal opprettholdes til anleggene, systemene og utstyret tas i bruk.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 40 Oppstart og drift av landanlegg

   Før landanlegg og deler av disse startes opp første gang, eller etter tekniske modifikasjoner, skal ferdigstillingen være gjennomført.
   Ved oppstart som nevnt i første ledd, og under drift, skal i tillegg
   1. styringssystemet med tilhørende prosesser, ressurser og driftsorganisasjon være etablert,
   2. styrende dokumenter, deriblant tekniske driftsdokumenter, foreligge i oppdatert versjon og være kjent av driftspersonellet,
   3. systemer for arbeidstakermedvirkning være etablert, jf. rammeforskriften § 13 og
   4. bedriftshelsetjenesten være operativ.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 41 Bruk av landanlegg

   Bruk av landanlegg og deler av disse skal være i henhold til krav som er fastsatt i og i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og eventuelle tilleggsbegrensninger som følger av fabrikasjon, installering og ferdigstilling. Bruken skal til enhver tid være i samsvar med landanleggets tekniske tilstand og de forutsetningene for bruk som er lagt til grunn i analysene, jf. styringsforskriften kapittel V.
   Ved setting av begrensninger for aktivitetsnivået på landanlegget skal det også tas hensyn til statusen for utføring av vedlikehold.
   Anlegg og utstyr som tas ut av bruk skal sikres mot utilsiktet bruk, og håndteres slik at de ikke skaper fare for skade på liv, helse, miljø og materielle verdier.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 42 Sikkerhetssystemer

   Det skal fastsettes på forhånd hvilke tiltak og begrensninger som er nødvendige for å opprettholde sikkerhetssystemers barrierefunksjon ved overbroing, utkopling eller annen svekkelse. De kompenserende tiltakene skal settes i verk så raskt som mulig når slik svekkelse oppstår.
   Status for sikkerhetssystemer skal være kjent og være tilgjengelig for relevant personell til enhver tid.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 43 Kritiske aktiviteter

   Det skal sikres at kritiske aktiviteter blir utført innenfor de operasjonelle begrensningene som er forutsatt under prosjektering og i risikoanalysene som nevnt i styringsforskriften § 16, jf. også denne forskriften § 56.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 44 Samtidige aktiviteter

   Den ansvarlige skal definere hvilke aktiviteter som i kombinasjon med andre aktiviteter skal regnes som samtidige aktiviteter.
   Ved utføring av samtidige aktiviteter som bidrar til en ikke-akseptabel økning av risikoen, skal det settes i verk nødvendige tiltak.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 45 Prosedyrer

   Den ansvarlige skal sette kriterier for når prosedyrer skal nyttes som virkemiddel for å forebygge feil og fare- og ulykkessituasjoner.
   Det skal sikres at prosedyrer utformes og brukes slik at de oppfyller sine tiltenkte funksjoner.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 46 Tilrettelegging av arbeid

   Arbeidsgiveren skal sikre at arbeidet legges til rette slik at helseskadelig eksponering og uheldige fysiske og psykiske belastninger unngås for den enkelte arbeidstakeren, og slik at sannsynligheten for feilhandlinger som kan føre til fare- og ulykkessituasjoner, reduseres. Tilretteleggingen skal gjøres ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av akutte og langvarige påvirkninger fra de ulike arbeidsmiljøfaktorene, og ut fra en vurdering av hvordan teknologi og organisasjon påvirker mulighetene for å arbeide sikkert.
   Arbeidet skal tilrettelegges slik at det tas tilstrekkelig hensyn til arbeidstakernes muligheter, begrensninger og behov for en meningsfylt arbeidssituasjon, jf. § 47.
   Arbeidsgiveren skal redusere uheldige belastningsforhold og risiko for skader og ulykker på grunnlag av gjennomførte analyser, kartlegginger og innhentede opplysninger om arbeidstakernes egen opplevelse av risiko- og belastningsforhold knyttet til arbeidet.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 47 Psykososiale forhold

   Arbeidsgiveren skal sikre et godt psykososialt arbeidsmiljø ved å ta hensyn til forhold som kan påvirke arbeidstakernes helse, trygghet og velferd. Det skal legges spesiell vekt på samspillet mellom krav til arbeidsytelse, arbeidstakerens opplevelse av kontroll med eget arbeid og sosial støtte i arbeidsmiljøet.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 48 Fysisk og kjemisk arbeidsmiljø

   Arbeidsgiveren skal sikre at arbeidet legges til rette slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldig belastning som følge av manuell håndtering, arbeidsstilling, gjentatte bevegelser, arbeidsintensitet og liknende, jf. også § 23.
   Tilrettelegging av ergonomiske forhold i sikkerhetskritiske arbeidssystemer skal også ivareta et godt samspill mellom menneske, teknologi og organisasjon og krav til forsvarlige mentale belastninger.
   Arbeidsgiveren skal sikre at helseskadelig kjemisk eksponering ved lagring, bruk, håndtering og avhending av kjemikalier, og ved arbeidsoperasjoner og prosesser som avgir kjemiske komponenter, unngås, jf. § 20.
   Arbeidsgiveren skal sikre at helseskadelig eksponering ved lagring, bruk, håndtering og avhending av kilder som avgir stråling, unngås, jf. § 28.
   Arbeidsgiveren skal sikre at ingen arbeidstakere utsettes for hørselskadelig støy som nevnt i § 25 første ledd, eller helseskadelige vibrasjoner, jf. § 26.
   Det skal settes kriterier for hvilke klimatiske forhold som krever vernetiltak ved arbeid utendørs, og under hvilke forhold slikt arbeid skal begrenses eller stanses, jf. også § 24.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 49 Bedriftshelsetjeneste

   Arbeidsgiveren skal sikre at virksomheten har eller har knyttet til seg godkjent bedriftshelsetjeneste med kompetanse tilpasset virksomhetens risikoforhold, jamfør bestemmelser om bedriftshelsetjenesten i forskrift 6. desember 2011 om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område og forskrift 6. desember 2011 om organisering, ledelse og medvirkning.
   Operatøren eller den som står for driften av et landanlegg, skal sikre at egen bedriftshelsetjeneste og slikt personale hos de andre arbeidsgiverne, samarbeider.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 50 Kompetanse

   Det skal sikres at personellet til enhver tid har den kompetansen som er nødvendig for å kunne utføre aktivitetene og i henhold til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. I tillegg skal personellet kunne håndtere fare- og ulykkessituasjoner, jf. styringsforskriften § 14 og denne forskriften § 52.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 51 Opplæring i sikkerhet og arbeidsmiljø

   Den enkelte arbeidstakeren og lederen skal gis opplæring i arbeidsmiljøfaktorer som er av betydning for utføringen av arbeidet.
   Ledere med direkte ansvar for arbeid med radioaktive kilder skal ha teoretisk og praktisk strålevernutdanning.
   Arbeidstakerne skal gis nødvendig opplæring i sikkerhet og helsemessige forhold, og opplæringen skal foregå i arbeidstiden. Det skal settes kriterier for hva som er nødvendig opplæring.
   Opplæring som nevnt i tredje ledd, skal gis ved tilsetting, overflytting eller endring av arbeidsoppgaver, innføring av nytt arbeidsutstyr eller endringer av utstyret og ved innføring av ny teknologi som gjelder den enkeltes arbeidsplass eller arbeidsoppgaver.
   Opplæringen skal tilpasses endret eller ny risiko i virksomheten og gjentas når det er nødvendig.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 52 Trening og øvelser

   Den ansvarlige skal sikre at det utføres nødvendig trening og nødvendige øvelser, slik at personellet til enhver tid er i stand til å håndtere operasjonelle forstyrrelser og fare- og ulykkessituasjoner på en effektiv måte.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 53 Informasjon om risiko ved utføring av arbeid

   Det skal sikres at arbeidstakerne gis informasjon om helserisiko og risikoen for ulykker ved det arbeidet som skal utføres.
   Resultater av vurderinger, analyser, målinger, kartlegginger av årsaker til arbeidsbetingede sykdommer, gransking av arbeidsulykker og tilløp til slike ulykker, og betydningen av disse resultatene for utføringen av arbeidet, skal være tilgjengelig.
   Arbeidstakerne og deres tillitsvalgte skal gjøre seg kjent med disse opplysningene.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 54 Overføring av informasjon ved skift- og mannskapsbytte

   Ved skift- og mannskapsbytte skal den ansvarlige sikre nødvendig overføring av informasjon om status for sikkerhetssystemer og pågående arbeid, samt annen informasjon som er av betydning for helse, miljø og sikkerhet ved utføring av aktiviteter, jf. styringsforskriften § 15.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 55 Planlegging

   Ved planlegging av aktiviteter på landanlegg skal den ansvarlige sikre at viktige bidragsytere til risiko holdes under kontroll, både enkeltvis og samlet, jf. også styringsforskriften § 12.
   Planleggingen skal ta hensyn til statusen for viktige bidragsytere til risiko og til endringen i risiko som går fram av risikoindikatorene, jf. styringsforskriften § 10.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 56 Sikkerhetsmessig klarering av aktiviteter

   Planlagte aktiviteter skal klareres sikkerhetsmessig før de utføres. Av klareringen skal det gå fram hvilke betingelser som skal oppfylles, deriblant hvilke tiltak som skal settes i verk før, under og etter arbeidet slik at de som deltar i eller kan bli berørt av aktiviteten, ikke skades, og slik at sannsynligheten for feilhandlinger som kan føre til fare- og ulykkessituasjoner, reduseres.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 57 Overvåking og kontroll

   Den ansvarlige skal sikre at forhold som er av betydning for en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig utføring av aktivitetene, blir overvåket og holdt under kontroll til enhver tid, jf. styringsforskriften § 19.
   Det skal legges til rette for at personell som har kontroll- og overvåkingsfunksjoner, til enhver tid kan hente inn og behandle informasjon om slike forhold på en effektiv måte, jf. også styringsforskriften § 14.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 58 Vedlikehold

   Den ansvarlige skal sikre at landanlegg og deler av disse holdes ved like, slik at de krevde funksjonene ivaretas i alle faser av levetiden.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 59 Klassifisering

   Systemer og utstyr skal klassifiseres med hensyn til konsekvensene for helse-, miljø- og sikkerhet av potensielle funksjonsfeil.
   For funksjonsfeil som kan føre til alvorlige konsekvenser, skal den ansvarlige identifisere de ulike sviktmodiene med tilhørende sviktårsaker og sviktmekanismer, og anslå sviktsannsynligheten for den enkelte sviktmodusen.
   Klassifiseringen skal legges til grunn ved valg av vedlikeholdsaktiviteter og vedlikeholdsfrekvens, ved prioritering av ulike vedlikeholdsaktiviteter og ved vurdering av reservedelsbehov.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 59a Vedlikeholdsprogram

   Sviktmodi som kan utgjøre en helse-, miljø- eller sikkerhetsrisiko, jf. § 58, skal forebygges systematisk ved hjelp av et vedlikeholdsprogram.
   I programmet skal det inngå aktiviteter for overvåking av ytelse og teknisk tilstand, som sikrer at sviktmodi som er under utvikling eller har inntrådt, blir identifisert og korrigert.
   Programmet skal også inneholde aktiviteter for overvåking og kontroll av sviktmekanismer som kan føre til slike sviktmodi.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 59b Planlegging og prioritering

   Det skal utarbeides en samlet plan for utføring av vedlikeholdsprogram og korrigerende vedlikeholdsaktiviteter, jf. styringsforskriften § 12.
   Det skal foreligge kriterier for setting av prioritet med tilhørende tidsfrister for utføring av de enkelte vedlikeholdsaktivitetene. Kriteriene skal ta hensyn til klassifiseringen som nevnt i § 59.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 59c Vedlikeholdseffektivitet

   Effektiviteten av vedlikeholdet skal evalueres systematisk på grunnlag av registrerte data for ytelse og teknisk tilstand for innretninger eller deler av disse.
   Evalueringen skal brukes til kontinuerlig forbedring av vedlikeholdsprogrammet, jf. styringsforskriften § 23.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 60 Arbeid i og drift av elektriske anlegg

   Ved arbeid under spenning, nær spenningssatte anlegg, i eller nær jordede og kortsluttede anlegg og ved drift av lav- og høyspenningsanlegg skal det settes i verk nødvendige tiltak slik at de som utfører arbeidet, ikke skades, og slik at sannsynligheten for fare- og ulykkessituasjoner reduseres, jf. § 56 om sikkerhetsmessig klarering av aktiviteter.
   Den ansvarlige skal peke ut en ansvarshavende for de elektriske anleggene.
   Krav om registrering av foretak, bruk av kvalifisert personell, kvalifikasjoner, kontroll av kvalifikasjoner og godkjenning som nevnt i forskrift om elektroforetak mv. §§ 3–9, 11, 12 og 17, gjelder tilsvarende ved arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr omfattet av denne forskriften.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 61 Transport av farlig gods

   Den ansvarlige skal sikre at transport av farlig gods foregår, og godset avleveres, på en forsvarlig måte.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 62 Løfteoperasjoner

   Løfteoperasjoner skal klareres, ledes og utføres på en forsvarlig måte, jf. § 56.
   Det skal sikres at personell ikke kommer under hengende last.
   Den ansvarlige skal også sikre at alle løfteoperasjoner med personellforflytting kun utføres med løfteinnretninger som er spesielt utformet og godkjent for dette, jf. § 12.
   Involverte i løfteoperasjoner skal ha informasjon om risikoelementer av betydning for sikker utførelse av operasjonene.
   Den ansvarlige skal sikre at rollen som operasjonelt ansvarlig for materialhåndtering og løfteoperasjoner er ivaretatt.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 63 Dykkeroperasjoner

   Overflateorientert dykking, klokkedykking og metningsdykking ved landanlegg skal gjennomføres på en forsvarlig måte.
   Klokkedykking og metningsdykking ved landanlegg skal gjennomføres i samsvar med krav i innretnings- og aktivitetsforskriften.
   Ved overflatedykking skal
   1. trykkammer være tilgjengelig på alle dykkersteder,
   2. dykkerlag bestå av minimum fire kvalifiserte personer med dokumentert kompetanse/sertifikater (dykkerleder, dykker, reservedykker og tender (line/slangefører)),
   3. det utarbeides prosedyrer som på en klar måte beskriver tekniske, operasjonelle og helsemessige forhold for normaloperasjon, nødssituasjoner og beredskapssituasjoner,
   4. trening i bruk av nøds- og beredskapsprosedyrer dokumenteres, og
   5. det stilles krav til årlig helsekontroll av dykkere, og at arbeidsgiver har et system for helsemessig oppfølging av dykkere.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 64 Beredskapsetablering

   Operatøren eller den som står for driften av et landanlegg, skal utarbeide en strategi for beredskap mot fare- og ulykkessituasjoner. Beredskapen skal etableres på grunnlag av resultater fra risiko- og beredskapsanalyser som nevnt i styringsforskriften § 17, og de definerte fare- og ulykkessituasjonene og ytelseskravene til barrierene, jf. styringsforskriften § 5.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 65 Beredskapsorganisasjon

   Beredskapsorganisasjonen skal være robust slik at den kan håndtere fare- og ulykkessituasjoner på en effektiv måte.
   Operatøren skal sikre at beredskapen samordnes med den offentlige redningstjenesten, den øvrige helse- og omsorgstjenesten i landet og med kommunens beredskap etter folkehelseloven § 28, slik at tiltakskjeden for reddet, sykt eller skadet personell blir sammenhengende og faglig forsvarlig, jf. rammeforskriften § 22 første ledd.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 66 Beredskapsplaner

   Den ansvarlige skal utarbeide planer for beredskap og bekjempelse av uønskede hendelser som kan inntreffe ved landanlegg. Slike planer skal til enhver tid beskrive beredskapen og inneholde aksjonsplaner for de definerte fare- og ulykkessituasjonene. Planene skal beskrive hvem som skal lede og koordinere innsatsen av beredskapsressursene ved fare- og ulykkessituasjoner.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 67 Håndtering av fare- og ulykkessituasjoner

   Den ansvarlige skal sikre at nødvendige tiltak blir satt i verk så raskt som mulig ved fare- og ulykkessituasjoner slik at
   1. rett varsel blir gitt umiddelbart, jf. også § 22,
   2. faresituasjoner ikke utvikler seg til ulykkessituasjoner,
   3. personell kan reddes i ulykkessituasjoner,
   4. personellet på landanlegget kan evakueres raskt og effektivt til enhver tid,
   5. tilstanden kan normaliseres når utviklingen av en fare- og ulykkessituasjon er stanset.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 68 Helsemessige forhold

   Operatøren skal sørge for systemer for kontakt og informasjonsutveksling med kommunen, fylkeskommunen og regionalt helseforetak vedrørende helsemessige forhold.
   Systemer for kontakt og informasjonsutveksling skal omfatte
   1. hygieniske forhold med hensyn til mennesker og miljø,
   2. forhold vedrørende ulykker og akutt sykdom som oppstår eller kan oppstå blant personer på landanlegget,
   3. transport av syke og skadde, samt
   4. helsemessig beredskap.
   Den ansvarlige skal foreta en risiko- og sårbarhetsanalyse av helsemessige forhold som grunnlag for å forebygge og eventuelt identifisere avvik fra lovgivningens bestemmelser om disse.
   Operatøren skal samordne sine beredskapsplaner med kommunen, fylkeskommunen og regionalt helseforetak, jf. rammeforskriften § 22. Det skal i nødvendig utstrekning gjennomføres beredskapsøvelser.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 69 Tilsyn, vedtak, straff mv.

   Rammeforskriften kapittel IX gjelder tilsvarende for denne forskriften, med de begrensninger som følger av § 1.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
  • § 70 Ikrafttredelse

   Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011.
   På områder som dekkes av kapittel II til og med V om krav til utforming, kan forskrifter som gjaldt fram til denne forskriftens ikrafttredelse legges til grunn på områdene helse, arbeidsmiljø og sikkerhet for eksisterende landanlegg. Ved større ombygginger og modifikasjoner på eksisterende landanlegg gjelder likevel hele denne forskriften for det som omfattes av ombyggingen eller modifikasjonen.
   Veiledning, fortolkninger og tilsynsrapporter med avvik
 • 1. Orientering om sentrale forskrifter som gjelder for virksomheten i tillegg til denne forskriften for Havindustritilsynets myndighetsområde
  Forskrift 6. desember 2011nr. 1355 om organisering, ledelse og medvirkning (forskrift om organisering, ledelse og medvirkning),
  Forskrift 6. desember 2011 nr. 1356 om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften),
  Forskrift 6. desember 2011nr. 1360 om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område (forskrift om administrative ordninger),
  Forskrift 6. desember 2011 nr. 1358 om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier),
  Forskrift 6. desember 2011nr. 1357 om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid),
  Forskrift 6. desember 2011 nr. 1359 om konstruksjon, utforming og fremstilling av arbeidsutstyr og kjemikalier (produsentforskriften),
  Forskrift 13. februar 1984 nr. 477 om forbud mot svært brennbare tekstiler (forskrift om forbud mot brennbare tekstiler),
  Forskrift 10. februar 2017 nr. 171 om enkle trykkbeholdere (Et-forskriften),
  Forskrift 22. juni 2018 nr. 1019 om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (PVU) (forskrift om personlig verneutstyr (PVU)),
  Forskrift 26. juni 2018 nr. 1025 om gassapparater (forskrift om gassapparater),
  Forskrift 1. mars 1996 nr. 229 om aerosolbeholdere (forskrift om aerosolbeholdere),
  Forskrift 29. desember 2017 nr. 1849 om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område (forskrift om utstyr mv. i eksplosjonsfarlig område),
  Forskrift 17. september 1998 nr. 982 om helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor (forskrift om helse og sikkerhet ved landboring),
  Forskrift 6. november 1998 nr. 1060 om elektriske lavspenningsanlegg (forskrift om elektriske lavspenningsanlegg - FEL),
  Forskrift 10. februar 1999 nr. 206 om reduksjon av utslipp av bensindamp fra lagring og distribusjon av bensin (forskrift om reduksjon av utslipp av bensindamp),
  Forskrift 16. april 1999 nr. 525 om antennelighet av madrasser og stoppede møbler (forskrift om antennelighet av madrasser o.l.),
  Forskrift 10. oktober 2017 nr. 1631 om trykkpåkjent utstyr (forskrift om trykkpåkjent utstyr),
  Forskrift 29. november 2013 nr. 1373 om håndtering av medisinsk utstyr (forskrift om håndtering av medisinsk utstyr),
  Forskrift 22. november 2012 nr. 1088 om transportabelt trykkutstyr (forskrift om transportabelt trykkutstyr),
  Forskrift 4. desember 2001 nr. 1450 om maritime elektriske anlegg (forskrift om maritime elektriske anlegg),
  Forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (forskrift om fyrverkeri og pyrotekniske varer),
  Forskrift 5. juli 2002 nr. 715 om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem (forskrift om arbeid i arbeidstakers hjem),
  Forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) (forskrift om klassifisering mv. av stoffer (CLP)),
  Forskrift 30. juni 2003 nr. 911 om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer (forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer),
  Forskrift 3. juni 2016 nr. 569 om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften),
  Forskrift 10. november 2017 nr. 1598 om elektrisk utstyr (forskrift om elektrisk utstyr),
  Forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods (forskrift om landtransport av farlig gods),
  Forskrift 20. mai 2009 nr. 544 om maskiner (forskrift om maskiner),
  Forskrift 3. august 2009 nr. 1028 om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften).

  2. Forskrifter som anbefales som norm gjennom denne veiledningen
  Forskrift 20. desember 2005 nr. 1626 om elektriske forsyningsanlegg (forskrift om elektriske forsyningsanlegg),
  Forskrift 28. april 2006 nr. 458 om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (forskrift om sikkerhet ved elektriske anlegg),
  Forskrift 8. juni 2009 nr. 602 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff).

  3. Andre forskrifter
  Helse- og omsorgsdepartementet
  Forskrift 22. desember 2016 nr. 1868 om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften),
  Forskrift 28. Juni 2012 nr. 692 om oversikt over folkehelsen (forskrift om oversikt over folkehelsen),
  Forskrift 16. desember 2016 nr. 1659 om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften).

  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
  Forskrift 19. juni 2013 nr. 739 om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (forskrift om elektroforetak mv.).

  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap/Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
  Forskrift 20. desember 2011 nr. 1434 om industrivern (forskrift om industrivern).


  4. Standarder og veiledninger
  American Petroleum Institute (API)
  API Standard 521 Pressure-relieving and Depressuring Systems, Sixth Edition, January 2014,
  API Standard 520 Sizing, Selection, and Installation of Pressure-relieving Devices, Part II – Installation, Sixth Edition, March 2015.

  Helsedirektoratet
  IS-1879 Helsekrav for arbeidstakere på petroleumsfeltet. Veileder til forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs. 

  Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
  Veiledere til strålevernforskriften:
  Veileder 1 om industriell radiografi,
  Veileder 9 om industrielle kontrollkilder.

  DNV
  DNV-RP-G109 Risk based management of corrosion under insulation, Edition December 2019, Amended September 2021,
  DNV-ST-F101 Submarine pipeline systems, Edition August 2021, Amended December 2021.

  EEMUA (Engineering Equipment and Materials Users Association)
  EEMUA Publication 191 Third edition – Alarm Systems: Guide to design, management and procurement.

  Europeisk standard (EN)
  NS-EN 894-1:1997+A1:2008 Maskinsikkerhet - Ergonomiske krav til konstruksjon av skjermvisning og aktuatorer - Del 1: Grunnprinsipper for menneskelig interaksjon med skjermvisning og styreenheter, utgave 1, 2009,
  NS-EN 894-2:1997+A1:2008 Maskinsikkerhet - Ergonomiske krav til konstruksjon av skjermvisning og aktuatorer - Del 2: Skjermvisning, utgave 1, 2009,
  NS-EN 894-3:2000+A1:2008 Maskinsikkerhet - Ergonomiske krav til konstruksjon av skjermer og aktuatorer - Del 3: Aktuatorer, utgave 1, 2009,
  NS-EN 1127-1:2011 Eksplosive omgivelser - Eksplosjonsforebyggelse og -vern - Del 1: Grunnleggende begreper og metodikk, utgave 1, 2011,
  NS-EN 1363-2: 1999 Prøving av brannmotstand Del 2: Alternative prosedyrer og tilleggsprosedyrer, utgave 1, 1999,
  NS-EN 1838:2013 Anvendt belysning – Nødbelysning, utgave 1, 2013,
  NS-EN 13381-4:2013 Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 4: Applied passive protection to steel members, Edition 1, 2013,
  NS-EN 13381-8:2013 Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 8: Applied reactive protection to steel members, Edition 1, 2013,
  NEK EN 62682:2015 Management of alarms systems for the process industries, Edition 1, 2015,

  International Electrotechnical Commission (IEC)
  NEK IEC 60300-3-11 Dependability management - Part 3-11: Application guide – Reliability centred maintenance. Edition 2, June 2009,
  NEK IEC 60079-10-1:2015 Explosive atmospheres - Part 10-1: Classification of areas – Explosive gas atmospheres, Edition 2.0, 2015,
  NEK IEC 60079-13:2017 Explosive atmospheres – Part 13: Equipment protection by pressurized room “p” and artificially ventilated room “v”, Edition 2.0, 2017,
  NEK IEC 61508 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems, Parts 1-7, Edition 2.0, 2010,
  Part 1: General requirements,
  Part 2: Requirements for electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems,
  Part 3: Software requirements,
  Part 4: Definitions and abbreviations,
  Part 5: Examples of methods for the determination of safety integrity levels,
  Part 6: Guidelines on the application of IEC 61508-2 and 61508-3,
  Part 7: Overview of techniques and measures,
  NEK IEC 61511:2016 SER Functional safety – Safety instrumented systems for the process industry sector, ALL PARTS, Edition 1.0, 2016,
  NS-EN ISO 80079-36:2016 Ikke-elektrisk utstyr for eksplosjonsfarlige omgivelser - Grunnleggende metode og krav (ISO 80079-36:2016), utgave 1, juli 2016.

  Energy Institute
  EI Model code of safe practice - Part 15: Area classification for installations handling flammable fluids, Edition 4, 2015.

  International Organization for Standardization (ISO)
  ISO 834 Fire-resistance tests – Elements of building construction, Part 1 (1999), 3 (2012) and 4 through 7 (2000),
  ISO 3008:2007 Fire-resistance tests - Door and shutter assemblies, Edition 3, 2007,
  ISO 3009:2003 Fire-resistance tests – Elements of building construction - Glazed elements, edition 2, 2003,
  NS-EN ISO 6385:2016 Ergonomiske prinsipper ved utforming av arbeidsprosesser (ISO 6385:2016), utgave 1, 2017,
  ISO 13623:2017 Petroleum and natural gas industries – Pipeline transportation systems, Edition 3, 2017,
  NS-EN ISO 14224:2016 Petroleumsindustri, petrokjemisk industri og naturgassindustri - Innsamling og utveksling av pålitelighets- og vedlikeholdsdata for utstyr (ISO 14224:2016, korrigert versjon 2016-10-01), utgave 1, 2017,
  NS-EN ISO 20088-1:2016 Bestemmelse av isolasjonsmaterialers motstandsevne mot kryogeniske utslipp - Del 1: Væskefase (ISO 20088-1:2016), utgave 1, 2017,
  NS-EN ISO 20088-2:2020 Bestemmelse av isolasjonsmaterialers motstandsevne mot kryogeniske utslipp — Del 2: Dampeksponering (ISO 20088-2:2020), utgave 2020-04, 2020,
  NS-EN ISO 20088-3:2019 Bestemmelse av isolasjonsmaterialers motstandsevne mot kryogeniske utslipp - Del 3: Jetutslipp (ISO 20088-3:2019), utgave 1, 2020,
  NS-EN ISO 20815:2018 Petroleumsindustri, petrokjemisk industri og naturgassindustri - Produksjonssikring og pålitelighetsstyring (ISO 20815:2018), utgave 1, 2019.
  ISO 22899-1:2007 Determination of the resistance to jet fires of passive fire protection materials – Part 1: General requirements,
  NS-EN ISO 80079-36:2016 Ikke-elektrisk utstyr for eksplosjonsfarlige omgivelser – Grunnleggende metode og krav (ISO 80079-36:2016), utgave 1, juli 2016.

  Norsk Elektroteknisk Komité (NEK)
  NEK 400:2018 Elektriske lavspenningsinstallasjoner, utgave 6.0, 2018,
  NEK 420A:2016 Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder, utgave 5.0, 2016,
  NEK 440:2015 Stasjonsanlegg over 1 kV, utgave 3.0, 2015.

  Norsk Standard (NS)
  NS 4931 Veiledning for bedømmelse av menneskers reaksjoner på lavfrekvente horisontale bevegelser (0,063 til 1 Hz) i faste konstruksjoner, særlig bygninger og installasjoner til havs (ISO 6897:1984), utgave 2, 1985,
  NS-EN 614-1:2006+A1:2009 Maskinsikkerhet – Ergonomiske prinsipper for konstruksjon – Del 1: Terminologi og generelle prinsipper, utgave 1, 2009,
  NS-EN 614-2:2000+A1:2008 Maskinsikkerhet – Ergonomiske prinsipper for konstruksjon – Del 2: Sammenheng mellom utformingen av maskineri og arbeidsoppgaver, utgave 1, 2009,
  NS-EN 13306:2017 Vedlikehold – Vedlikeholdsterminologi, utgave 1, 2018,
  NS-EN ISO 11064 Ergonomisk utforming av kontrollsentre, del 1-4, 1999-2013,
  NS-EN ISO 13702:2015 Petroleums- og naturgassindustri – Kontroll og reduksjon av brann- og eksplosjonsrisiko på produksjonsinstallasjoner til havs – Krav og retningslinjer (ISO 13702:2015), utgave 1, 2015,
  NS-EN ISO 15138:2018 Petroleums- og naturgassindustri – Produksjonsinstallasjoner til havs – Oppvarming, ventilasjon og luftkondisjonering (ISO 15138:2018), utgave 1, 2018.
  NS-EN ISO 4126 Sikkerhetsinnretninger for beskyttelse mot høyt trykk, Del 1:2013, Del 3:2006, Del 4:2013, Del 5:2013 og endringsblad A1:2016, Del 6:2014, Del 7:2013 og endringsblad A1:2016,
  NS 9600:2010 Arbeid i tau, Del 1-4, utgave 1, 2010.

  NORSOK-standarder
  NORSOK M-004 Piping and equipment insulation, Edition 1, December 2018,
  NORSOK R-002 Lifting equipment, Edition 3, March 2017,
  NORSOK R-005N Sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land, utgave 1, juni 2007,
  NORSOK Z-008 Risk based maintenance and consequence classification, Edition 4, December 2017,
  NORSOK U-100N Bemannede undervannsoperasjoner, utgave 5, november 2015,
  NORSOK U-103N Petroleumsrelaterte bemannede undervannsoperasjoner inshore, utgave 3, januar 2014.

  Offshore Norge
  104 – Offshore Norge recommended guidelines on information security baseline requirements for process control, safety and support ICT systems, revision no. 06, December 2016,
  105 – Offshore Norge Anbefalte retningslinjer for krav til kompetanse for stillasbygger og stillasmontør, revisjon 01, april 2019.

  The International Marine Contractors Association (IMCA)
  IMCA D 045, R 015 Code of practice for the safe use of electricity under water, October 2010.
;