Hopp til hovedinnhold

§ 25 Søknad om samsvarsuttalelse for enkelte flyttbare innretninger til havs

Havindustritilsynet utsteder samsvarsuttalelse for følgende flyttbare innretninger som er registrert i et nasjonalt skipsregister: boreinnretninger, boliginnretninger, innretninger for produksjon, lagring og avskipning, innretninger for boring, produksjon, lagring og avskipning samt brønnintervensjonsinnretninger. Samsvarsuttalelsen utstedes etter søknad fra den som står for driften av en slik innretning uten å være operatør.
Søknaden skal inneholde opplysninger om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og relevante styringssystem, og en uttalelse om søknaden fra arbeidstakernes organisasjoner eller deres tillitsvalgte. Samsvarsuttalelsen skal inngå i dokumentasjonsgrunnlaget knyttet til bruk av flyttbare innretninger, jf. § 29.
Paragraf sist endret: 24. mai 2013

Første ledd fastsetter at Havindustritilsynet utsteder samsvarsuttalelser for flyttbare innretninger som skal drive petroleumsaktivitet på den norske delen av kontinentalsokkelen. Det utstedes ikke samsvarsuttalelse for innretninger som kun skal brukes til lagring. Innretninger som er angitt i første ledd som ”innretninger for produksjon, lagring og avskipning, innretninger for boring, produksjon, lagring og avskipning”, betegnes ofte som FPSO-er (Floating Production, Storage and Offloading) og FPDSO-er (Floating Production, Drilling, Storage and Offloading). I denne bestemmelsen skal ”F” bety flyttbar. Bestemmelsen skal forstås slik at det er bruken av de nevnte innretningstyper som er avgjørende for om samsvarsuttalelse skal innhentes. Hvis en innretning er bygget som FPSO, men kun skal brukes som lagerenhet, er det ikke nødvendig med samsvarsuttalelse. Ordningen med en samsvarsuttalelse bygger direkte på den tidligere frivillige ordningen med samsvarsuttalelse som ble innført i august 2000.
Samsvarsuttalelse (SUT) er en uttalelse fra Havindustritilsynet som uttrykker myndighetenes tillit til at petroleumsvirksomhet kan gjennomføres med innretningen innenfor regelverkets rammer. Vedtaket er basert på de opplysningene som er gitt i SUT-søknaden om innretningens tekniske tilstand og søkerens organisasjon og styringssystem, samt myndighetenes verifikasjoner og øvrige saksbehandling. Den som vil forestå den daglige driften av slik innretning, må ha en SUT når en slik innretning deltar i petroleumsvirksomhet underlagt norsk sokkeljurisdiksjon. SUT-søknaden kan sendes inn uavhengig av en samtykkebehandling. En samsvarsuttalelse vil være et enkeltvedtak etter forvaltningsloven med de rettigheter som følger av denne loven.
En SUT vil inngå som del av dokumentasjonsgrunnlaget ved aktuell myndighetsbehandling, men særlig i forbindelse med den innretningsspesifikke delen av en samtykkesøknad. Den gir i seg selv ingen rett til å igangsette aktivitet på norsk sokkel.
En SUT blir gitt med utgangspunkt i myndighetenes vurdering av tilstanden, målt mot det regelverket som gjelder for bruk av flyttbare innretninger på norsk kontinentalsokkel på uttalelsestidspunktet. Uttalelsen gis på bakgrunn av myndighetens oppfølging av søkeren og informasjon som søkeren har gitt om innretningen og de organisatoriske forholdene. En SUT omfatter tekniske forhold, relevante deler av søkerens styringssystem, gjennomførte analyser, vedlikeholdsprogram og oppgraderingsplaner.
Bruk av en slik uttalelse ved en senere søknad om samtykke til bruk, må ses i lys av hvordan regelverket eller innretningens tekniske tilstand, søkerens organisasjon og styringssystem har endret seg etter at uttalelsen ble gitt. Fortsatt bruk av en samsvarsuttalelse forutsetter at grunnlag, forutsetninger og angitte forhold i uttalelsen for øvrig følges opp og vedlikeholdes. Dersom forutsetningene for samsvarsuttalelsen endrer seg, eller uttalelsen bygger på feilaktige opplysninger, faller samsvarsuttalelsen bort.
Som anerkjent norm for kvalifikasjon og dokumentasjon av flyttbar innretning i forbindelse med søknad om SUT, vises til Handbook for Acknowledgement of Compliance (AoC), revisjon 6, februar 2020. For bruk av maritimt regelverk i boligkvarteret vises det til veiledningen til innretningsforskriften §58. Videre vises det til Norsk olje og gass’ «Håndbok for samtykkesøknad for brønnoperasjon fra en flyttbar innretning», utgitt september 2017. International Association of Drilling Contractors (IADC) ”Health, Safety and Environmental Case Guidelines for Mobile Offshore Drilling Units”, versjon 3.6, datert 1. januar 2015, anbefales også benyttet som norm for flyttbare innretninger.

Shelf Drilling – Shelf Drilling Barsk – SUT-tilsyn – vedlikeholdsstyring

Publisert: 4. juni 2024

Avvik

SUT-tilsyn - Noble Drilling - Noble Lloyd Noble – elektriske anlegg og teknisk sikkerhet

Publisert: 21. juni 2021

Avvik

Seadrill - West Mira - elektriske anlegg og teknisk sikkerhet

Publisert: 6. mai 2021

Avvik

Pålegg til Seadrill - elektriske anlegg og teknisk sikkerhet på West Bollsta

Publisert: 12. mars 2021

Avvik

Dolphin – Borgland Dolphin – vedlikeholdsstyring, logistikk, boring og brønnteknologi

Publisert: 16. mars 2020

Avvik

SUT-tilsyn – AKOFS – Akofs Seafarer - elektrisk anlegg, teknisk sikkerhet og vedlikeholdsstyring

Publisert: 5. mars 2020

Avvik

SUT-Tilsyn Seadrill - West Bollsta - elektriske anlegg, teknisk sikkerhet og vedlikeholdsstyring

Publisert: 22. januar 2020

Avvik

SUT-tilsyn - Akofs – Akofs Seafarer – tilsyn med konstruksjonssikkerhet

Publisert: 11. desember 2019

Avvik

Island Offshore – Island Wellserver – brønnintervensjon, arbeidsmiljø og beredskap

Publisert: 2. september 2019

Avvik

SUT-tilsyn - Odfjell Drilling - Deepsea Yantai - elektrisk anlegg og teknisk sikkerhet

Publisert: 22. august 2019

Avvik

SUT-tilsyn - Odfjell Drilling - Deepsea Yantai - logistikk og vedlikeholdsstyring

Publisert: 2. juli 2019

Avvik

SUT-tilsyn – Seadrill - West Mira - Boring og brønnteknologi og vedlikeholdsstyring

Publisert: 26. juni 2019

Avvik

Pålegg til North Atlantic - West Phoenix - Beredskap, logistikk og vedlikehold

Publisert: 26. februar 2018

Avvik