Hopp til hovedinnhold

§ 19 Verifikasjoner

Den ansvarlige skal ta stilling til behov for og omfang av verifikasjoner, metode for og grad av uavhengighet i verifikasjonen for å dokumentere at krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen er oppfylt. Når verifikasjoner er besluttet gjennomført, skal slike verifikasjoner utføres i henhold til et helhetlig og entydig verifikasjonsprogram og verifikasjonsgrunnlag.
Operatøren skal fastsette verifikasjonsgrunnlaget for den samlede virksomheten etter å ha foretatt en vurdering av omfang av, metoder for og graden av uavhengighet i verifikasjonen. Operatøren skal også foreta en samlet vurdering av resultatene fra gjennomførte verifikasjoner.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Verifikasjon kan omfatte kontroll av beregninger, tegninger og fabrikasjon ved å gå gjennom det som er gjort, samt å foreta uavhengige eller egne beregninger. Verifikasjonen kan også innbefatte prøving eller testing av produkter og systemer.
Når den ansvarlige skal verifisere at krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen er oppfylt, omfatter dette også verifikasjon av de interne kravene som den ansvarlige setter for å konkretisere krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, og som skal bidra til å oppnå de målene og strategiene for helse, miljø og sikkerhet som den ansvarlige har etablert. Det er gitt krav til blant annet etablering av mål og strategier og til fastsetting av interne krav i den utfyllende styringsforskriften.
Når det gjelder omfanget av verifikasjon, vil det avhenge av type krav. For eksempel vil det normalt være behov for å verifisere samsvar med krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen på de tekniske områdene.
Når det gjelder graden av uavhengighet, innebærer dette normalt at verifikasjoner skal utføres av en annen enn den som har utført arbeidet som skal verifiseres, eller den som har utarbeidet verifikasjonsgrunnlaget, samt at det er organisatorisk uavhengighet for rapportering i linjen. En viktig forutsetning er at den enheten som foretar verifikasjonen har nødvendig kompetanse og nødvendige ressurser til å utføre den.

Gassco – bemannede undervannsoperasjoner – Kalstø

Publisert: 17. november 2022

Avvik

SUT-Tilsyn Seadrill - West Bollsta - elektriske anlegg, teknisk sikkerhet og vedlikeholdsstyring

Publisert: 22. januar 2020

Avvik

Statnett SF – Nyhamna - elektriske anlegg

Publisert: 3. oktober 2019

Avvik

SUT-tilsyn – Seadrill - West Mira - Boring og brønnteknologi og vedlikeholdsstyring

Publisert: 26. juni 2019

Avvik

Eni Norge - Goliat - Logistikk

Publisert: 15. juli 2015

Avvik

OMV - Boring i Nordområdene - Risikoreduksjonsprosess ved stedsspesifikk forankringsanalyse og vurderinger

Publisert: 26. juni 2015

Avvik

Shell - Nyhamna - Stillas, styring og vedlikehold

Publisert: 25. juni 2015

Avvik

Pålegg til Statoil - Oseberg B og Gullfaks C - Boring og brønn

Publisert: 15. juni 2015

Avvik

Diamond Offshore Netherlands B.V. – Ocean Vanguard

Publisert: 3. juli 2014

Avvik