Hopp til hovedinnhold

§ 33 Flere arbeidsgivere på samme arbeidsplass, hovedbedrift

Operatøren er hovedbedrift etter arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd.
Operatøren og den som står for driften av en innretning eller for en bemannet undervannsoperasjon som blir utført fra fartøy eller innretninger, kan likevel avtale hvem som skal regnes som hovedbedrift.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Dersom en flyttbar innretning driver tradisjonell borevirksomhet på sokkelen som lete- eller utvinningsboring, vil innretningen ofte drive aktivitet uten andre innretninger i nærheten som den er en integrert del av. I slike tilfeller vil operatøren vanligvis ikke være representert om bord på en slik måte at det er naturlig å pålegge operatøren hovedbedriftsansvaret. Dette kan også gjelde i andre tilfeller.
Adgangen til å inngå avtale som nevnt i andre ledd gjelder også for bemannede undervannsoperasjoner som blir utført fra fartøy.
Hovedbedriften skal samordne verne- og miljøarbeidet om bord, jf. arbeidsmiljøloven § 2-2 andre ledd. Paragrafen viderefører gjeldende rett under arbeidsmiljøloven. Samordningsansvaret omfatter så vel verne- og helsetjenesten som de vernetiltakene hovedbedriften har ansvaret for. Samordningen skal bidra til å sikre at de enkelte arbeidsgiverne får nødvendige opplysninger om hverandres arbeid slik at en kan unngå skader på de øvrige arbeidsgivernes arbeidstakere gjennom forebygging. Dette vil særlig gjelde vernetiltak i forbindelse med tekniske innretninger og utstyr som brukes av flere arbeidsgivere. Se også denne forskrift § 8.
Det at hovedbedriftsansvaret er tillagt et bestemt pliktsubjekt, er ikke til hinder for at arbeidsoppgaver kan legges til andre deltakere etter avtale. Hovedbedriften vil i slike tilfeller ha ansvaret for å påse at vedkommende deltaker er kvalifisert, og utøver arbeidsoppgavene på en forsvarlig måte. Det kan ofte være hensiktsmessig å tillegge hovedbedriften flere oppgaver enn det som følger av denne forskriften. Slike oppgaver kan for eksempel være ansvar for arbeidstakere i andre virksomheter med hensyn til kartlegging av arbeidsmiljøet, registrering og kontroll av arbeidstid og registrering og melding av personskader og arbeidsbetingede sykdommer.