Hopp til hovedinnhold

§ 25 Krav om samtykke til enkelte aktiviteter

Operatøren må i tilstrekkelig tid før planlagt start sende inn søknad om samtykke til Havindustritilsynet. Søknad om samtykke kan omfatte flere aktiviteter som naturlig hører sammen.
Dersom forutsetningene for samtykkene som er gitt i medhold av denne paragrafen endres vesentlig, kan Havindustritilsynet kreve at operatøren henter inn et nytt samtykke før aktivitetene føres videre.
Operatøren må ha samtykke
 1. før innretninger, landanlegg eller deler av disse tas i bruk,
 2. før utføring av større ombygginger eller endring av bruksformål hvis ikke disse er dekket i godkjent plan for utbygging og drift (PUD),
 3. før vesentlige endringer i aktiviteter som følge av nye krav eller tillatelser fra andre myndigheter, og
 4. før bruk av innretninger og landanlegg ut over den levetiden og de forutsetningene som er lagt til grunn for godkjennelse av PUD, PAD eller hovedsøknad. Når det er besluttet å starte en prosess for eventuell levetidsforlengelse av en innretning, skal Havindustritilsynet informeres. Slik søknad om samtykke må sendes inn ett år før den planlagte levetiden utløper.
For petroleumsvirksomheten til havs må operatøren i tillegg ha samtykke
 1. før gjennomføring av undersøkelser der det skal bores dypere enn 200 meter under sjøbunnen,
 2. før gjennomføring av leteboringer,
 3. før gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner,
 4. før bruk av enklere innretninger som omfatter bruk av fartøy med gangbro til innkvartering av arbeidstakere som skal arbeide på enklere innretninger, når dette ikke er dekket av samtykke etter tredje ledd bokstav a,
 5. før disponering av en innretning, selv om det er fattet disponeringsvedtak etter petroleumsloven § 5-3,
 6. før fjerning eller flytting av en innretning som har en vesentlig sikkerhetsmessig funksjon, og som ikke omfattes av et disponeringsvedtak etter petroleumsloven § 5-3,
 7. før fjerning eller endring av bruken av et fartøy som har en vesentlig sikkerhetsmessig funksjon i petroleumsvirksomheten.
Paragraf sist endret: 1. januar 2015

Tilstrekkelig tid som nevnt i første ledd, innebærer nødvendig tid for tilsynsmyndighetene til å behandle søknader om samtykke og eventuelle klager før planlagt dato for oppstart av petroleumsaktiviteten. Normal saksbehandlingstid er ni uker. Andre frister bør avklares med tilsynsmyndighetene i det enkelte tilfellet. Hvis fristene ikke overholdes, kan en ikke regne med at søknaden blir behandlet innen ønsket dato.
Større ombygginger som nevnt i tredje ledd bokstav b, kan være installering av en ny modul, større inngrep i hydrokarbonførende systemer eller større endring av fysiske barrierer.
Kravet om nytt samtykke ved vesentlige endringer i krav eller tillatelser som nevnt i tredje ledd bokstav c, innebærer at dersom det stilles krav til operatøren om å iverksette tekniske eller operasjonelle endringer som har betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø i virksomheten, må operatøren innhente samtykke før slike endringer kan iverksettes.
For avklaring av hvilke aktiviteter som kan behandles i samme søknad som nevnt i første ledd, og hva som menes med en vesentlig endring som nevnt i tredje ledd bokstav c, bør operatøren ta kontakt med Havindustritilsynet i god tid. For avklaring av hvilke aktiviteter som kan behandles i samme søknad, vil Havindustritilsynet legge til grunn en vurdering av aktivitetenes risiko og de involverte aktørene.
For å oppfylle kravet i § 25 tredje ledd bokstav d siste setning, kan relevante deler av Offshore Norges retningslinje nr. 122, brukes. Det vises også til rammeforskriften § 11 og aktivitetsforskriften § 25.

Petroleumsvirksomhet til havs
Samtykke til å ta en innretning eller deler av den i bruk som nevnt i tredje ledd bokstav a, omfatter også operatørskifte og bruk av brønnintervensjonsinnretning og andre enheter som regnes som innretning, jf. veiledning til rammeforskriften § 2.
Søknad om levetidsforlengelse som nevnt i tredje ledd bokstav d, bør knyttes til de innretningene som omhandles i den enkelte PUD/PAD. Der det er mindre innretninger knyttet til innretning eller innretninger som nevnt i tredje ledd bokstav d, og som har en annen levetid enn denne/disse, anses bestemmelsen normalt ikke å innebære krav om eget samtykke for disse mindre, tilknyttede innretningene. Disse mindre, tilknyttede innretningene bør omtales og vurderes i søknaden om samtykke for innretninger som nevnt i tredje ledd bokstav d. Eksempler på slike mindre, tilknyttede innretninger er enkle havbunnsinnretninger, feltrør, kontrollkabler og lignende.
Tredje ledd bokstav d kommer ikke til anvendelse for flyttbare innretninger, da disse ikke er omfattet av plan for utbygging og drift (PUD) av petroleumsforekomster. Flyttbare innretninger vil normalt bli vurdert i forbindelse med samtykkebehandlingen i henhold til fjerde ledd bokstav b jf. § 26 første ledd bokstav g. Samtykker som gis ved bruk av flyttbare innretninger, er tidsavgrenset, det vil si at det stadig blir vurdert hvorvidt flyttbare innretninger oppfyller kravene i regelverket.
Kravet om samtykke til gjennomføring av leteboringer som nevnt i fjerde ledd bokstav b, omfatter også boring av lete- eller avgrensningsbrønner fra en eksisterende innretning som har samtykke til bruk som nevnt i tredje ledd bokstav a.
Krav til samtykke til bruk av enklere innretninger som omfatter bruk av fartøy med gangbro til innkvartering av arbeidstakere som skal arbeide på enklere innretninger, som nevnt i fjerde ledd bokstav d, inntreffer når denne aktiviteten ikke allerede er beskrevet i samtykke til bruk av den enklere innretningen, jf. paragrafen tredje ledd bokstav a.
Fjerning eller flytting som nevnt i fjerde ledd bokstav f, kan være særlig aktuelt for flotell som er plassert på ubestemt tid.