Norsk petroleumsvirksomhet er regulert gjennom lover og forskrifter som innebærer at alle sentrale aktiviteter i alle faser av virksomheten krever tillatelser, samtykker og godkjenninger fra myndighetene.

Systemet bidrar til å gi myndighetene god styring og kontroll med petroleumsvirksomheten, fra leting etter petroleumsforekomster, utbygging og utvinning, til avslutning av virksomheten.

Lover

Petroleumsloven hjemler rammene for, og de overordnede kravene til sikkerhet i norsk petroleumsvirksomhet. Arbeidsmiljøloven hjemler de overordnede kravene til arbeidsmiljø.

I tillegg kommer forurensingsloven, brann- og eksplosjonsloven og en rekke helselover.

Se fullstendig liste over lover under vårt myndighetsområde og hjemmelslovene til HMS-forskriftene.

Forskrifter

Den nærmere reguleringen finnes i de særlige HMS-forskriftene for petroleumsvirksomheten og i arbeidsmiljøforskriftene.

Havindustritilsynet (Havtil) er delegert myndighet til å fastsette og håndheve følgende forskrifter:

Forskriftene dekker flere myndigheters ansvarsområde, og må sees i sammenheng med hverandre og hjemmelslovene.

Seks felles forskrifter til arbeidsmiljøloven er fastsatt av Arbeidsdepartementet og håndhevet av Arbeidstilsynet og Havtil på sine respektive myndighetsområder.

Veiledninger

Egne veiledninger til forskriftene viser hvordan bestemmelser i en forskrift kan oppfylles. Forskriftene og veiledningene må sees i sammenheng for å få best mulig forståelse av hvordan forskriftskravet skal innfris.

Veiledningene viser på enkelte områder til industristandarder, som en anbefalt måte å oppfylle forskriftens krav på. Veiledningene til forskriftene er ikke rettslig bindende, og aktørene kan derfor velge andre løsninger.

Dersom den ansvarlige aktøren velger å benytte den anbefalte løsningen, kan det normalt legges til grunn at forskriftenes krav er oppfylt. Hvis aktøren velger andre løsninger, som for eksempel andre standarder eller selskapsspesifikke prosedyrer, må de kunne dokumentere at den valgte løsningen er minst like god som, eller bedre enn, den anbefalte.

Les mer om dette regelverksprinsippet i rammeforskriften § 24 om bruk av anerkjente normer med veiledning.

Funksjonskrav

Regelverket består i hovedsak av funksjonskrav, som fastslår hvilket sikkerhetsnivå som skal oppnås, men ikke hvordan.

Selskapene er selv ansvarlige for å etterleve krav gitt i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Men de har også frihet til selv å velge de beste løsningene for å innfri kravene.

Hensikten bak den funksjonsbaserte tilnærmingen er blant annet å unngå detaljstyrende bestemmelser og synliggjøre aktørenes ansvar for å finne løsningene, og gjennom dette legge til rette for fleksibilitet i valg av metoder, fremgangsmåter og teknologiutvikling.

Funksjonskravene understreker at det enkelte selskap har ansvar for å planlegge og gjennomføre sin virksomhet, slik at sikkerhetsmålene oppnås.

Regelverksutvikling

Det samlede regelverket for helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten på land og sokkelen er utarbeidet i nært samarbeid mellom myndighetene og partene i næringen.

Havtil oppdaterer regelverket årlig for å sikre at det til enhver tid er tilpasset utfordringene petroleumsvirksomheten møter.

Utviklingen av regelverket foregår i nært samarbeid med partene i næringen. I dette arbeidet er Regelverksforum sentralt. På denne arenaen møtes representanter for arbeidstakerne, arbeidsgiverne og myndighetene flere ganger i året, og det er ofte her regelverksendringer initieres.

Regelverket kort oppsummert