Hopp til hovedinnhold

§ 35 Rapportering av bemannede undervannsoperasjoner

Operatøren skal sende en aktivitetsrapport om bemannede undervannsoperasjoner fra innretninger eller fartøy til Havindustritilsynet. Rapporten skal sendes senest 14 dager etter utgangen av hvert halvår.
Operatøren skal også sende Havindustritilsynet en erfaringsrapport ved utgangen av hvert kalenderår eller ved avslutningen av en bemannet undervannsoperasjon.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Aktivitetsrapporten som nevnt i første ledd, bør skrives på det på det elektroniske formatet som Havindustritilsynet bestemmer.
Erfaringsrapporten som nevnt i andre ledd, bør summere og vurdere erfaringene med det utstyret og de prosedyrene som ble brukt. Vurderinger av medisinsk, operasjonell og teknisk art bør også tas med.