Hopp til hovedinnhold

§ 9 Akseptkriterier for storulykkesrisiko og miljørisiko

Operatøren og den som står for driften av en flyttbar innretning, skal sette akseptkriterier for storulykkesrisiko og for miljørisiko knyttet til akutt forurensning.
Akseptkriterier skal settes for
  1. personellet på innretningen eller landanlegget som helhet, og for personellgrupper som er spesielt risikoutsatt,
  2. bortfall av hovedsikkerhetsfunksjoner for petroleumsvirksomhet til havs,
  3. akutt forurensning fra innretningen eller landanlegget,
  4. skade på tredjepart.
Akseptkriteriene skal nyttes ved vurdering av resultater fra risikoanalyser, jf. § 17. Jf. også rammeforskriften § 11.
Paragraf sist endret: 1. januar 2018

Akseptkriteriene som nevnt i første ledd, skal uttrykke og representere øvre grense for hva som vurderes å være et akseptabelt risikonivå for de ulike kategoriene som nevnt i bokstav a til d. Som det fremkommer av rammeforskriften § 11, er det å oppfylle krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen en viktig ramme for denne øvre grensen, og det er dermed ikke adgang til å sette til side spesifikke krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen med henvisning til beregning av risiko. Ytterligere risikoreduksjon skal alltid vurderes selv om resultatene fra risikoanalyser eller risikovurderinger tilsier et risikonivå under akseptkriteriene, jf. rammeforskriften § 11.
Akseptkriteriene skal utformes slik at de er i samsvar med kravet til formålstjenlige risiko- og beredskapsanalyser, jf. § 17, og er egnet til å gi beslutningstøtte i forhold til de risikoanalyser og risikovurderinger som utføres.
Med storulykke menes en akutt hendelse som for eksempel et større utslipp, brann eller en eksplosjon som umiddelbart eller senere medfører flere alvorlige personskader og/eller tap av menneskeliv, alvorlig skade på miljøet og/eller tap av større økonomiske verdier.
Akseptkriterier for akutt forurensning skal omfatte både risiko for at akutt forurensning kan inntreffe (Havindustritilsynets myndighetsområde), og risiko for skade på det ytre miljø/miljørisiko (Miljødirektoratets myndighetsområde).

Petroleumsvirksomhet til havs
Akseptkriteriene som den ansvarlige setter for utforming av en innretning, har stor betydning for at akseptkriteriene kan innfris i driftsfasen. Det stilles derfor krav til at både den ansvarlige for en flyttbar innretning og operatøren skal sette akseptkriterier på områder de har ansvar for.
Se standarden NORSOK Z-013 vedlegg A for en beskrivelse av forskjellige typer akseptkriterier som kan brukes for storulykkesrisiko og miljørisiko som nevnt i andre ledd bokstavene a, c og d. Se standarden vedlegg B kapittel 4 for en utfyllende beskrivelse av akseptkriteriet for tap av hovedsikkerhetsfunksjoner som nevnt i andre ledd bokstav b, jf. innretningsforskriften § 11. For informasjon, se også innretningsforskriften § 7.
Operatørene som har innretninger og aktiviteter i samme område, bør samarbeide om prinsipper for etablering av akseptkriterier, slik at disse har en sammenlignbar form mellom operatører og er egnet som grunnlag blant annet for felles beredskapsetablering, jf. rammeforskriften § 21.

Equinor – Mongstad – prosessikkerhet og oppfølging av hendelser

Publisert: 10. januar 2024

Avvik

Tilsyn – Spirit Energy - levetidsforlengelse på Vale

Publisert: 12. oktober 2020

Avvik

Statoil - Norne - Lekkasjedeteksjon

Publisert: 31. januar 2018

Avvik

ExxonMobil - Balder FPU - Barrierer

Publisert: 2. juni 2015

Avvik