Hopp til hovedinnhold

§ 17 Plikt til å etablere, følge opp og videreutvikle styringssystem

Den ansvarlige skal etablere, følge opp og videreutvikle et styringssystem for å sikre etterlevelse av krav som er gitt i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
Rettighetshaveren og eieren av landanlegg skal etablere, følge opp og videreutvikle et styringssystem for å sikre etterlevelse av krav gitt i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som er rettet mot rettighetshavere og eiere av landanlegg.
Arbeidstakerne skal medvirke ved etablering, oppfølging og videreutvikling av styringssystem.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Plikten til å etablere, følge opp og videreutvikle styringssystem gjelder på arbeidsmiljølovens, forurensningslovens, petroleumslovens, produktkontrollovens og brann- og eksplosjonsvernlovens område, jf. denne forskriften § 2 med veiledning. For ytterligere utdyping av kravene i forbindelse med styringssystem vises det til den utfyllende styringsforskriften.
I første ledd er det operatøren og andre som deltar i virksomheten som er pliktsubjekt. Styringssystem som operatøren og andre deltakere har etablert for sin virksomhet bør videreutvikles til å omfatte etterlevelse av krav som er gitt i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Slike styringssystem kan for eksempel være etablert etter tidligere forskrift om styringssystem i petroleumsvirksomheten, forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter eller forskrifter under maritim lovgivning.
For flyttbare innretninger i petroleumsvirksomheten til havs kan den ansvarlige legge til grunn IMOs resolusjon A.741 International Safety Management Code (ISM-koden) for den delen av styringssystemet som gjelder for maritime driftsforhold.

Behovet for denne paragrafen
Det følger en plikt til å etablere, følge opp og videreutvikle styringssystem av petroleumsloven § 10-6. Det er også en styringssystemplikt etter arbeidsmiljøloven § 3-1. I forurensningsloven og produktkontrolloven følger ikke denne plikten direkte av lovene, men det er gitt hjemmel til å stille krav om et slikt system i henholdsvis § 52b og § 8 tredje ledd i de nevnte lovene. I første ledd er det derfor inntatt krav som nevnt.
Bestemmelsen vil bli håndhevet i lys av den virksomheten det gjelder, om det gjelder høyrisikooperasjoner og virksomhet med storulykkespotensial, eller om det gjelder byggeoppdrag eller lignende av mindre omfang og med lavere risiko.

Særlig om rettighetshaverens og eieren av landanleggets plikt
Rettighetshaveren og eieren av landanlegget har en særskilt plikt til å etablere, følge opp og videreutvikle styringssystem, begrenset til de deler av regelverket som er rettet mot seg, jf. andre ledd. Det vil si at rettighetshaveren og eieren av landanlegget skal ha styringssystem for å følge opp sin plikt til å påse at operatøren etterlever sine plikter, jf. § 7, og for å følge opp de plikter som følger av enkeltbestemmelser rettet mot rettighetshaveren og eieren av landanlegget. Styringssystemet må naturligvis tilpasses omfanget av aktiviteten. Det kan være naturlig at den enkelte rettighetshaverens eller eieren av landanleggs styringssystem omfatter alle de utvinningstillatelsene denne deltar i, eller landanlegg denne er eier av. Der det er flere eiere av samme landanlegg eller en rettighetshavergruppe, vil plikten til å ha styringssystem kunne innebære en beskrivelse av hvordan gruppen skal følge opp sine plikter, i form av for eksempel ansvars- og oppgavefordelingen mellom deltakerne og mellom gruppen og operatøren, eventuelt en henvisning til dokumenter hvor en slik beskrivelse finnes.

Plikten er begrenset til virkeområdet for denne forskriften
Det understrekes at plikten etter bestemmelsen bare gjelder for den delen av virksomheten som omfattes av virkeområdet for denne forskriften. For eksempel vil bedrifter som lager utstyr på land ikke være underlagt systemplikten i denne forskriften når det gjelder arbeidsmiljø for sine ansatte på land. Relevant landregelverk vil gjelde for dem.

Innholdet i styringssystem
Styringssystem skal omfatte organisering, prosesser, prosedyrer og ressurser som er nødvendige for å sikre etterlevelse av krav som er gitt i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Nærmere bestemmelser om styringssystem, deriblant om innholdet, framgår av den utfyllende styringsforskriften.
Det følger av denne bestemmelsen jf. definisjonen av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen i § 6 om definisjoner bokstav c, at styringssystemet også må omfatte aktuelle bestemmelser i de helselovene som gis anvendelse i kraft av § 5 om enkelte helselovers anvendelse i petroleumsvirksomheten til havs, foruten i legemiddelloven og andre helselover som gjelder i petroleumsvirksomheten på bakgrunn av petroleumsloven § 1-5.
Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten (tilsynsloven) omfatter også tilsynet med helsetjenesten i petroleumsvirksomheten, jf. petroleumsloven § 1-5. Tilsynsloven inneholder i § 3 bestemmelser om plikt for virksomhet som yter helsetjeneste, til å føre internkontroll på en slik måte at det kan forebygge svikt i helsetjenesten. Virksomheten og tjenestene skal i den anledning planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med allment aksepterte faglige normer og krav fastsatt i medhold av lov eller forskrift. Av hensyn til petroleumsnæringen er det viktig at helsemyndigheten koordinerer sitt tilsyn etter ulike regelverk med styringssystemet for petroleumsvirksomheten. Ved å oppfylle bestemmelsene i styringsforskriften anses man også å tilfredsstille kravene til internkontroll i tilsynsloven.

Arbeidstakernes medvirkningsplikt
Tredje ledd innebærer at arbeidstakerne skal medvirke ved etablering, oppfølging og videreutvikling av styringssystem på hele forskriftens virkeområde, herunder styringssystem for oppfølging av krav på forurensningsloven virkeområde. Arbeidstakernes erfaringer og aktive medvirkning er en vesentlig forutsetning for et velfungerende styringssystem. Arbeidstakernes rettigheter i denne forbindelsen er regulert i § 13.
Arbeidstakernes plikt til å medvirke ved etablering, oppfølging og videreutvikling av styringssystem i virksomhet på landanlegg er ikke ny, men kommer tilsvarende til uttrykk i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter.

Norske Shell – planlegging av gjennomføring av permanent plugging av Knarrfeltet

Publisert: 26. juni 2024

Avvik

Vår Energi - prosess for kategorisering av brønner i drift

Publisert: 5. februar 2024

Avvik

Transocean – Transocean Barents – styring av arbeidsmiljø

Publisert: 14. juni 2022

Avvik

Equinor - styring av løfteoperasjoner og system for sikker materialhåndtering i selskapet

Publisert: 24. november 2021

Avvik

SUT-tilsyn - Noble Drilling - Noble Lloyd Noble – arbeidsmiljø

Publisert: 15. juli 2021

Avvik

SUT-tilsyn - Noble Drilling - Noble Lloyd Noble – boreanlegg

Publisert: 21. juni 2021

Avvik

SUT-tilsyn - Noble Drilling - Noble Lloyd Noble - logistikk

Publisert: 10. mai 2021

Avvik

SUT-tilsyn - Noble Drilling - Noble Lloyd Noble – organisasjon og styringssystem

Publisert: 14. april 2021

Avvik

Island Drilling - styring av arbeidsmiljø

Publisert: 26. mars 2021

Avvik

Pålegg til Seadrill - West Bollsta - gransking av hendelse med fallende stigerør

Publisert: 16. mars 2021

Avvik

Pålegg til Equinor – Grane

Publisert: 27. oktober 2020

Avvik

SUT-tilsyn - AKOFS - Akofs Seafarer - arbeidsmiljø

Publisert: 9. mars 2020

Avvik

Island Offshore – Island Wellserver – brønnintervensjon, arbeidsmiljø og beredskap

Publisert: 2. september 2019

Avvik

Floatel International - styring av arbeidsmiljørisiko

Publisert: 2. juli 2019

Avvik

Equinor - Johan Castberg FPSO - prosjektering og fabrikasjon av skrog og boligkvarter

Publisert: 27. mai 2019

Avvik

Statoil - Åsgard A - Materialhåndtering og vedlikehold av løfteutstyr og stillaser

Publisert: 23. mars 2018

Avvik

Eni - Goliat - Gransking av personskade

Publisert: 19. januar 2017

Avvik

Eni - Goliat - Styring av arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 12. januar 2017

Avvik

Pålegg til BP - Ula - Materialhåndtering & Kran og løft

Publisert: 8. juni 2016

Avvik

Pålegg til ENI - Goliat - Logistikk og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 18. februar 2016

Avvik

BP - Skarv FPSO - Risikostyring, teknisk sikkerhet og instrumenterte sikkerhetssystemer

Publisert: 10. november 2015

Avvik

Gassco - Kårstø - Materialhåndtering og kran- og løfteoperasjoner

Publisert: 9. oktober 2014

Avvik

Diamond Offshore Netherlands B.V. – Ocean Vanguard

Publisert: 3. juli 2014

Avvik