Ptil gjennomførte tilsyn med prosessanlegget på Kårstø i tiden 2.-5.9.2014.

Kårstøanlegget eies av Gassled, Gassco er operatør og Statoil er teknisk driftsansvarlig. Alle involverte parter har plikter etter loven, men det er Gassco som operatør som har det overordnede ansvaret for at teknisk driftsansvarlig og underentreprenører etterlever regelverket.

Mål

Tilsynet var rettet mot styring av materialhåndtering og kran- og løfteoperasjoner. Tilsynsaktiviteten omfattet også teknisk tilsyn med stillaser i bruk på anlegget.

Resultat

Det ble identifisert 12 avvik knyttet til styringssystemet med hensyn til:

  • System for å sikre kvalitet på utstyr og dokumentasjon
  • System for å sikre kompetanse og vedlikehold av denne
  • Selskapets utøvelse av sin plikt til å påse etterlevelse av regelverket ("påseplikten")

Det ble også påvist ett forbedringspunkt i forbindelse med utøvelsen av vernetjenesten.

Avvik:

Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:

Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.