Mål

Målet med aktiviteten var å se til at prosjektering og fabrikasjon av skrog og boligkvarter for Johan Castberg FPSO er i henhold til selskapet sine egne krav og krav i regelverket. Et delmål var og å følge opp hvordan selskapet utfører påseplikt overfor leverandørene.

Resultat

Det ble identifisert ett avvik knyttet til:

  • Avviksbehandling i styringssystem

Videre ble det identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Selskapets oppfølging
  • Styring av prosjektgjennomføring

Hva skjer nå?

Equinor har fått frist til 28. juni 2019 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.