Tilsynet ble gjennomført fra 17.-18. april 2024.

Mål

Målet med tilsynet var å påse at A/S Norske Shell etterlever regelverkskrav og egne interne krav med hensyn til permanent plugging og forlating av de midlertidig plugget og forlatte brønnene på Knarrfeltet.

Ivaretakelse av brønnintegritet under re-entring av de midlertidig forlatte brønnene inngikk i vår aktivitet. Brønnene på Knarrfeltet har vært midlertidig forlatt siden juli 2023 uten kontinuerlig overvåkning av brønnintegriteten.

Resultat 

Tilsynet identifiserte to avvik relatert til:

  • manglende oppfølging og videreutvikling av styringssystemet i Norge
  • manglende registrering av avvik.

I tillegg identifiserte vi to forbedringspunkter knyttet til mangelfulle beslutningskriterier ved re-entring av midlertidig forlatte brønner og mangelfull oppfølging av interne krav til regelverkskompetanse.

Hva skjer nå?

Vi har bedt A/S Norske Shell innen 5. juli 2024 om å redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av forbedringspunktene som ble observert.