Hopp til hovedinnhold

§ 4 Koordinerende arbeidsmiljøutvalg for felt og felles, stedlige arbeidsmiljøutvalg for flyttbare innretninger

Det skal opprettes et koordinerende arbeidsmiljøutvalg for hvert felt, eller, der det er gjennomgående enighet om det, et koordinerende arbeidsmiljøutvalg som dekker flere felt, der disse har felles ledelse og driftsorganisasjon, felles entreprenører og kontrakter, og der betydelige personellgrupper arbeider på flere av disse feltene. Det skal også opprettes et felles, stedlig arbeidsmiljøutvalg for hver enkelt flyttbar innretning. Utvalgene skal samordne og behandle verne- og miljøsaker, jf. rammeforskriften § 34 andre ledd.
Representanter for arbeidsgivere og arbeidstakere fra de ulike hovedaktivitetsområdene på feltet eller på den flyttbare innretningen skal delta i henholdsvis det koordinerende eller det felles, stedlige arbeidsmiljøutvalget. For flyttbare innretninger skal også en representant for operatøren delta, unntatt under forflytting.
Når en flyttbar innretning er en del av petroleumsvirksomheten på et felt, skal operatøren sørge for samordning mellom det felles, stedlige arbeidsmiljøutvalget og det koordinerende arbeidsmiljøutvalget.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Hensikten med felles arbeidsmiljøutvalg er å sikre samordning av de enkelte virksomhetenes verne- og miljøarbeid og gi alle arbeidstakerne reell mulighet til deltakelse i og innflytelse på verne- og miljøarbeidet på egen arbeidsplass uavhengig av ansettelsesforhold. Det vises til arbeidsmiljøloven § 7-2 og bestemmelser om verneombud i forskrift 6. desember 2011 om organisering, ledelse og medvirkning. Forskriften gjelder også i petroleumsvirksomheten direkte, med de presiseringer og begrensninger som fremgår av forskriften. Plikten til å opprette felles arbeidsmiljøutvalg reduserer ikke den enkelte arbeidsgivers plikt til å opprette et eget arbeidsmiljøutvalg for egen virksomhet, jf. rammeforskriften § 34. Det felles arbeidsmiljøutvalget vil være overordnet de enkelte virksomheters arbeidsmiljøutvalg i saker som gjelder det felles arbeidsmiljøutvalgets myndighetsområde.
Begrepet felt er videreført i det nye regelverket blant annet for å sikre en avgrensning av hvilke områder som naturlig danner en helhet for slik koordinering.
Koordinerende arbeidsmiljøutvalg for felt som nevnt i første ledd, bør avgrenses organisatorisk slik at man sikrer representasjon av alle hovedaktivitetsområdene, kjennskap til de lokale forhold på arbeidsplassen og nærhet til utvalgets arbeid. Dersom det ikke er enighet mellom operatøren, entreprenørene i de ulike hovedaktivitetsområdene og verneombudene om å opprette et koordinerende arbeidsmiljøutvalg som dekker flere felt, jf. kravet om gjennomgående enighet som nevnt i første ledd, kan en av partene bringe spørsmålet inn for Havindustritilsynet; som ut fra en helhetsvurdering kan avgjøre om det skal opprettes et slikt arbeidsmiljøutvalg.
Det koordinerende arbeidsmiljøutvalget bør opprette underutvalg for de enkelte innretningene når utvalget omfatter flere innretninger, jf. forskrift 6. desember 2011 om organisering, ledelse og medvirkning. Forskriften gjelder også i petroleumsvirksomheten direkte, med de presiseringer og begrensninger som fremgår av forskriften. Med hovedaktivitetsområdene som nevnt i andre ledd, menes blant annet boring, brønnservice, forpleining, konstruksjon, vedlikehold og produksjon. Hva som anses som hovedaktivitetsområder, vil avhenge av den faktiske aktiviteten på de ulike innretningene.
For å oppfylle kravet til deltaking som nevnt i andre ledd, bør representantene komme fra hovedbedriften og fra de største entreprenørene i de ulike hovedaktivitetsområdene. Representantene for arbeidstakerne bør velges av og blant verneombudene og hovedverneombudene for de ulike hovedaktivitetsområdene. To eller flere fagforeninger som til sammen organiserer flertallet av arbeidstakerne i et hovedaktivitetsområde, kan avtale at valg skal skje som forholdstallsvalg eller at disse fagforeningene skal utpeke arbeidstakernes representanter for området, jf. forskrift 6. desember 2011 om organisering, ledelse og medvirkning. Forskriften gjelder også i petroleumsvirksomheten direkte, med de presiseringer og begrensninger som fremgår av forskriften. Det koordinerende arbeidsmiljøutvalget for feltet bør ha minst én arbeidstakerrepresentant fra hver bemannet innretning på feltet. Operatørens representant på en flyttbar innretning kan enten ha status som observatør eller representant med stemmerett. I det felles, stedlige arbeidsmiljøutvalget på flyttbare innretninger kan en representant for operatøren representere arbeidsgiversiden for entreprenører som er innleid av operatøren.
Med samordning som nevnt i siste ledd, menes samordning av verne- og miljøsaker som er av betydning for både flyttbare og permanent plasserte innretninger på feltet.
Koordinerende arbeidsmiljøutvalg for felt som nevnt i bestemmelsen, omfatter også personell som arbeider på enklere innretninger og innkvarteres på fartøy.

Noble Drilling - Noble Integrator - styring av materialhåndtering og arbeidsmiljø

Publisert: 16. mai 2023

Avvik

Pålegg til Saipem – Scarabeo 8 – styring av arbeidsmiljø og drift i boreområdene

Publisert: 20. april 2023

Avvik

Okea – Draugen - styring av arbeidsmiljø

Publisert: 13. mars 2023

Avvik

Noble – Noble Lloyd Noble – arbeidsmiljø og drift i boreområdene

Publisert: 30. januar 2023

Avvik

KCA Deutag Drilling - Askeladden - styring av arbeidsmiljø

Publisert: 23. januar 2023

Avvik

Prosafe – Safe Boreas – beredskap og arbeidsmiljø

Publisert: 15. august 2022

Avvik

Seadrill – West Phoenix – styring av arbeidsmiljø

Publisert: 4. mars 2022

Avvik

Seadrill - West Bollsta - styring av arbeidsmiljø og logistikk

Publisert: 13. januar 2022

Avvik

Island Offshore – Island Constructor – styring av arbeidsmiljø

Publisert: 4. januar 2022

Avvik

Pålegg til Dolphin - styring av arbeidsmiljø på Borgland Dolphin

Publisert: 31. august 2021

Avvik

Island Drilling - styring av arbeidsmiljø

Publisert: 26. mars 2021

Avvik

Floatel – Floatel Endurance – styring av arbeidsmiljø - pålegg

Publisert: 28. juli 2020

Avvik

Island Offshore – Island Wellserver – brønnintervensjon, arbeidsmiljø og beredskap

Publisert: 2. september 2019

Avvik

KCA Deutag - Askepott - arbeidsmiljø og beredskap

Publisert: 28. januar 2019

Avvik

Eni - Goliat - Styring av arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 12. januar 2017

Avvik

BP - Vedlikeholdsstyring

Publisert: 27. januar 2016

Avvik

ConocoPhillips - Vedlikeholdsstyring

Publisert: 18. januar 2016

Avvik

Statoil og Maersk Drilling Norge AS - Maersk Gallant - Boreoperasjoner

Publisert: 19. juni 2015

Avvik

Mærsk Drilling Norge og Total E&P Norge - Arbeidsmiljø og logistikk

Publisert: 22. mai 2015

Avvik

Pålegg til Prosafe AS etter tilsyn med risikoutsatte grupper på Regalia

Publisert: 4. juli 2014

Avvik