Hopp til hovedinnhold

§ 34 Felles arbeidsmiljøutvalg

Der arbeidsforholdene tilsier det, kan Havindustritilsynet bestemme at det skal opprettes felles arbeidsmiljøutvalg. Slike felles arbeidsmiljøutvalg får plikter og rettigheter som andre arbeidsmiljøutvalg etter arbeidsmiljøloven og forskrifter som er fastsatt i medhold av den.
Årsrapport fra den enkelte arbeidsgiverens arbeidsmiljøutvalg og fra felles arbeidsmiljøutvalg skal sendes Havindustritilsynet på forespørsel.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Forskrift av 6. desember 2011 om organisering, ledelse og medvirkning hindrer ikke at det kan inngås avtale om opprettelse av felles arbeidsmiljøutvalg.
Hensikten med felles arbeidsmiljøutvalg er å sikre samordning av de enkelte virksomhetenes verne- og miljøarbeid og gi alle arbeidstakerne, uavhengig av ansettelsesforhold, reell mulighet til deltakelse i og innflytelse på verne- og miljøarbeidet på egen arbeidsplass.
Plikten til å opprette av felles arbeidsmiljøutvalg reduserer ikke den enkelte virksomhetens plikt til å opprette et eget arbeidsmiljøutvalg, jf. arbeidsmiljøloven § 7-1. Det vises til den utfyllende aktivitetsforskriften § 4.