Tilsynet ble gjennomført fra 25. november til 1. desember 2022. 

Bakgrunn

Draugenfeltet startet produksjonen i 1993, og hadde da en opprinnelig planlagt levetid på 20 år. Feltet har siden fått samtykke til forlenget levetid fram til mars 2024.

Nåværende operatør, Okea, planlegger nå å sende inn en ny søknad om samtykke til levetidsforlengelse for Draugen fram til 2040.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere hvordan Okea arbeider systematisk og forebyggende med oppfølging av arbeidsmiljøforhold i forbindelse med levetidsforlengelse på Draugen fram til 2040. Videre ønsket vi å verifisere at selskapets systemer for styring av helserisiko i arbeidsmiljøet samsvarer med krav i regelverket.

I tilsynet ble det rettet oppmerksomhet mot blant annet:

  • Hvordan selskapet sikrer at arbeidsmiljørisiko blir identifisert.
  • Hvordan identifiserte risikoforhold danner grunnlag for prioritering av tiltak.
  • Hvordan implementerte tiltak blir verifisert.
  • Hvordan personell blir involvert i arbeidsmiljøkartlegginger, risikovurderinger og utarbeidelse av tiltak.

Resultat

Tilsynet identifiserte fire avvik knyttet til:

  • Oversikt over arbeidsmiljørisiko og framstilling av analyser
  • Oppfølging av kjemisk helsefare
  • Oppfølging av støy
  • Arbeidsmiljøutvalg

Videre observerte vi to forhold som vi har valgt å kategorisere som forbedringspunkter. Dette gjaldt:

  • Roller og ansvar innen arbeidsmiljø
  • Arbeidsmiljøkartlegginger og -risikovurderinger

Hva skjer nå?

Vi har bedt Okea innen 17. mars 2023 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, og om selskapets vurdering av de forbedringspunktene som er observert.