Hopp til hovedinnhold

§ 46 Tilrettelegging av arbeid

Arbeidsgiveren skal sikre at arbeidet legges til rette slik at helseskadelig eksponering og uheldige fysiske og psykiske belastninger unngås for den enkelte arbeidstakeren, og slik at sannsynligheten for feilhandlinger som kan føre til fare- og ulykkessituasjoner, reduseres. Tilretteleggingen skal gjøres ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av akutte og langvarige påvirkninger fra de ulike arbeidsmiljøfaktorene, og ut fra en vurdering av hvordan teknologi og organisasjon påvirker mulighetene for å arbeide sikkert.
Arbeidet skal tilrettelegges slik at det tas tilstrekkelig hensyn til arbeidstakernes muligheter, begrensninger og behov for en meningsfylt arbeidssituasjon, jf. § 47.
Arbeidsgiveren skal redusere uheldige belastningsforhold og risiko for skader og ulykker på grunnlag av gjennomførte analyser, kartlegginger og innhentede opplysninger om arbeidstakernes egen opplevelse av risiko- og belastningsforhold knyttet til arbeidet.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

For tilrettelegging av arbeid, vises det i tillegg til Arbeidstilsynets veiledning om organisering og tilrettelegging av arbeidet – veiledning til arbeidsmiljøloven § 4-1 - § 4-4.
Tilretteleggingen som nevnt i første ledd, bør blant annet ta hensyn til behovet for individuell tilpasning, deriblant arbeidsevne og alder. Jf. også denne forskrift § 21, kapittel II-III og styringsforskriften § 18 og § 19.
Med helseskadelig eksponering og uheldige belastninger som nevnt i første ledd menes eksponering og belastninger som følge av ergonomiske forhold, kjemisk påvirkning, stråling, støy, vibrasjoner, klimatiske forhold og psykososiale forhold.
For å unngå helseskadelig eksponering som nevnt i første ledd, bør det velges tiltak eller løsninger på det høyeste av disse nivåene:
  1. eliminering av årsakene til eksponeringen,
  2. tekniske tiltak som reduserer sannsynligheten for eksponering,
  3. tekniske tiltak som reduserer eksponering,
  4. operasjonelle tiltak som reduserer eksponering.
Tilretteleggingen som nevnt i første og andre ledd, bør være en kontinuerlig prosess der både arbeidsgiverne og arbeidstakerne søker å forbedre arbeidsmiljøet, jf. også styringsforskriften § 23.
Tilrettelegging av arbeidet bør basere seg på tilgjengelig kunnskap om menneskets egenskaper og behov, slik at samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon optimaliseres, jf. styringsforskriften § 13. Ved slik tilrettelegging bør standarden ISO 6385 brukes.
For arbeid i tanker vises det til relevante bestemmelser i forskrifter til arbeidsmiljøloven, fastsatt 6. desember 2011. Det vises for øvrig til forskriftsspeil utarbeidet av Arbeidstilsynet, der det går fram hvor kravene i forskriftene som oppheves ved ikrafttredelsen av de nye forskriftene under arbeidsmiljøloven, er innarbeidet.

Gassco – Kårstø - materialhåndtering, kran og løft, vedlikehold og arbeid i høyden

Publisert: 28. september 2023

Avvik

Equinor/Beerenberg – Mongstad – person falt fra stillas

Publisert: 11. juli 2023

Avvik

Equinor - Hammerfest LNG - Tilsyn med alarm- og arbeidsbelastning i kontrollrom samt arbeidstid for anlegget

Publisert: 14. april 2023

Avvik

Veltec - styring av arbeidsmiljørisiko ved arbeid på Equinor Mongstad

Publisert: 30. mai 2022

Avvik

Equinor - Stureterminalen og Kollsnes - materialhåndtering, kran og løft, arbeid i høyden og fallende gjenstander

Publisert: 10. januar 2022

Avvik

Equinor - Hammerfest LNG – virksomhetsstyring

Publisert: 10. desember 2021

Avvik

Equinor - Mongstad - styring av organisatorisk og psykososial arbeidsmiljørisiko

Publisert: 6. september 2021

Avvik

Equinor - Hammerfest LNG - materialhåndtering, kran og løft og vedlikehold

Publisert: 30. juni 2021

Avvik

Pålegg til Equinor – materialhåndtering, kran og løft, arbeid i høyden og fallende gjenstander på Tjeldbergodden

Publisert: 28. januar 2021

Avvik

Equinor – Mongstad – tiltak etter tidligere tilsyn mot kran og løft, stillas og tilkomstteknikk

Publisert: 29. november 2019

Avvik

Gassco - Kårstø - materialhåndtering

Publisert: 6. august 2019

Avvik

Gassco - Nyhamna - materialhåndtering

Publisert: 29. mai 2019

Avvik

Equinor - Mongstad - Arbeidsmiljø

Publisert: 25. september 2018

Avvik

Statoil - Hammerfest LNG - Kran og løft og Arbeidsmiljø

Publisert: 26. april 2017

Avvik

Statoil - Sture og Kollsnes - Kran- og løfteoperasjoner og Arbeidsmiljø

Publisert: 17. januar 2017

Avvik

Statoil - Tjeldbergodden - Kran- og løfte operasjoner og Arbeidsmiljøforhold

Publisert: 17. juni 2016

Avvik

Esso - Slagentangen - Oppfølging etter hendelse

Publisert: 13. april 2016

Avvik

Shell - Nyhamna - Stillas, styring og vedlikehold

Publisert: 25. juni 2015

Avvik