Tilsynet ble gjennomført i perioden 26. april til 6. mai 2021.

Mål

  • Målet med aktiviteten var å følge opp planlegging og gjennomføring av aktiviteter, følge opp hendelser, rapporteringer av fallende gjenstander og forebyggende tiltak, føre tilsyn med styring og ledelse, følge opp eventuelle skader etter brannen på utstyr relevant for tilsynet og
  • følge opp at Equinors styring av vedlikehold er i henhold til selskapets og myndighetenes krav innen tilsynsområdet.

Resultat

Det ble identifisert fem avvik og to forbedringspunkter under tilsynet.

Avvikene er knyttet til:

  • bemanning og kompetanse
  • tilrettelegging for materialhåndtering og atkomst
  • dokumentasjon for lastearmer
  • arbeidslokalene til stillasentreprenør
  • oppfølging av sakkyndig kontroll i vedlikeholdsstyringssystemet SAP

Forbedringspunkter er knyttet til:

  • stillas på anlegget
  • oppfølging og utvikling/tildeling av vedlikeholdskonsepter

Oppfølging av tidligere avvik

Som en del av tilsynet undersøkte vi hvordan Equinor har håndtert avvik som vi tidligere har påpekt.  Følgende avvik har vi funnet at ikke er håndtert fullt ut i tråd med selskapets tilbakemeldinger:

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt om deres vurdering av de forbedringspunktene som er observert. Fristen for dette er satt til 18. august 2021.