I forbindelse med montering av en stillasramme falt en person 23,5 meter fra stillaset og ned på et betonggulv. Personen ble alvorlig skadet. Under ubetydelig endrede omstendigheter ville fallet ført til at personen hadde omkommet.

Se video om granskingen.

Direkte årsaker

Direkte årsak til hendelsen var at en vange som skadet person hadde festet fallsikringsselen til, løsnet fra festet til spiret i den ene enden av stillasrammen. Personen mistet balansen på vangen han sto på, slik at han falt bakover, og vangefestet i den andre enden ble bøyd og løsnet fra stillasspiret.

Bakenforliggende årsaker

Granskingen viser at de involvertes forståelse av jobbens kompleksitet og de faktorene som har påvirket den, har ført til mangelfull planlegging, organisering og gjennomføring av stillasaktiviteten. Dette, i tillegg til kontraktsformat, høy arbeidsbelastning og stress, var medvirkende årsaker til at hendelsen skjedde.

Det å forstå det norske sikkerhetsregimet og tilrettelegging for nødvendig kapasitet og kompetanse, er to viktige elementer som fremstår som bakenforliggende årsaker i granskingen.

Pålegg til Beerenberg – januar 2023

Det ble i forbindelse med granskingsarbeidet, den 27. januar 2023, gitt et pålegg til Beerenberg Services AS (BBS) fra Ptil om stans av all montering, demontering og endring av stillas på Mongstad. Pålegget ble etterlevd av BBS og bekreftet gjennomført 30. januar 2023.

Avvik - Equinor

Granskingen har identifisert avvik knyttet til:

 • Mangelfull risikovurdering
 • Oppfølging av andre deltakere
 • Equinor har ikke sikret samsvar mellom egen og andre deltakeres beredskapsplaner og beredskapsinnsats
 • Beredskapsplanen ivaretar ikke redning i høyden

Videre observerte vi to forhold som vi har valgt å kategorisere som forbedringspunkt. Dette gjaldt:

 • Mangelfull bemanning av Industrivernet
 • Mangelfulle beredskapsøvelser og -treninger som involverer ISO-entreprenør/BBS

Avvik – BBS

Granskingen har identifisert avvik knyttet til:

 • Risikovurdering og tilrettelegging av arbeid
 • Tilrettelegging og utførelse av vedlikehold
 • Kompetanse
 • Formidling av informasjon
 • Egenredning, fallredning og redning i høyden er ikke planlagt og forberedt eller beskrevet i beredskapsplan
 • Beredskapsøvelser og -treninger for BBS-personell gjennomføres ikke systematisk
 • Styring av psykososialt arbeidsmiljø

Pålegg

Granskingen har påvist alvorlige brudd på regelverket (se kapittel 9.1 i rapporten) og vi har gitt følgende pålegg til Equinor:

 1. Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 4 om risikoreduksjon og § 8 om interne krav, pålegges Equinor Mongstad å:

  Gjennomføre en helhetlig og systematisk overordnet risikovurdering for arbeid i høyden for å sikre at risikoforhold ved arbeidet blir fulgt opp av egne og innleide virksomheter, herunder sikre at kollektive vernetiltak foretrekkes fremfor vernetiltak som er rettet mot enkeltpersoner, og benytte læring fra tilsvarende hendelser i arbeid med risikoreduksjon.

 2. Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 21 om oppfølging og § 15 om informasjon, og teknisk og operasjonell forskrift § 50 om kompetanse, pålegges Equinor Mongstad å:

  Gjennomføre en helhetlig og systematisk gjennomgang av styringssystemer hos innleide entreprenører som utfører arbeid i høyden for å sikre nødvendig kompetanse og etterlevelse av regelverk og Equinor sine interne krav.

Frist for å etterkomme pålegget er 1. oktober 2023.