Tilsynet ble gjennomført 6. til 8. mai 2024.

Mål

Målet med tilsynet var å få bekreftet at Equinor, som operatør på Hammerfest LNG Melkøya, ivaretar kravene til robust beredskap, herunder kapasitet og kompetanse inkludert krav til og gjennomføring av beredskapstrening og -øvelser for eget og innleid personell.

Oppfølging av tidligere avvik

I tråd med innhold i varsel om tilsyn har vi verifisert hvordan aktøren har håndtert enkelte tidligere påviste avvik og pålegg. Følgende avvik har vi funnet at ikke er håndtert i tråd med aktørens tilbakemelding:

Resultat

Vi identifiserte tre avvik under tilsynet. Disse var knyttet til:

  • beredskap for redning og egenredning i høyden
  • merking og håndtering av brannmannsbekledning
  • merking og skilting utvendig av rømningsveier, og retning til mønstringsplasser i fabrikk- og uteområdet

Videre observerte vi to forbedringspunkter. Disse var knyttet til:

  • involvering av, og samtrening med, ISO-personell i beredskapsøvelser og -treninger
  • skilting og merking i fabrikk- og uteområdet

Hva skjer videre?

Vi har bedt Equinor innen 28. juni redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble observert.