Tilsynet ble gjennomført fra 15. til 17. august 2023 og var rettet mot Gassco som operatør og Equinor som driftsansvarlig/TSP (technical service provider).

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere Gasscos styring av materialhåndtering, kran og løft, vedlikehold av løfteinnretninger, arbeid i høyden som innebefatter stillas, fallsikring og tilkomstteknikk.

Resultat

Under tilsynet identifiserte vi to avvik og et forbedringspunkt.

Avvikene omfattet:

  • Oppdatering av styrende dokumenter
  • Tilrettelegging for kontroll og vedlikehold av stillasmateriell.

Forbedringspunktet gjaldt:

  • Mangelfull merking av utstyr i området ved kai 3

Hva skjer nå?

Vi har bedt Gassco innen 6. oktober 2023 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi sin vurdering av det forbedringspunktet som ble observert.