Mål

Målet med tilsynet innenfor fagområdet kran- og løfteoperasjoner var å vurdere Statoil og innleide entreprenører sine styringssystemer og praksis for styring og ledelse av materialhåndtering, teknisk tilstand og vedlikehold på løfteutstyr og løfteinnretninger på TBO. Tilsynet var også rettet mot Statoil sin styring av arbeidsmiljø, med spesiell vekt på oppfølging av Statoils eget personell og personell hos ISO- og V&M entreprenøren.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • Vedlikehold av ståltau
 • Opplæring for brukere av stillas
 • Dokumentasjon av sikkerhetsmerking av maskiner
 • Bedriftshelsetjenesten
 • Opplæring og kompetanse

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

 • Løfteoperasjoner
 • Norm for arbeid i tau
 • Avviksbehandling
 • Kjemikalier og kjemisk påvirkning
 • Oppbevaringsplass for permanent personlig verneutstyr
 • Beskyttelse mot kontakt med varme flater og anleggsdeler
 • Kartlegging av arbeidsmiljøet

Statoil har fått frist til 8. juli 2016 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.