• Tilsynet ble gjennomført i perioden 20. – 23. oktober 2020.

 • Brev med varsel om pålegg ble sendt til Equinor 8. januar 2021.

 • Pålegget ble gitt 25. januar 2021

Mål

Målet med aktiviteten var å:

 • Følge opp hendelser fra de siste 24 måneder innen materialhåndtering, kran og løft samt arbeid i høyden.
 • Følge opp rapporteringer av fallende gjenstander og forebyggende tiltak.
 • Føre tilsyn med selskapenes styring og ledelse av materialhåndtering, teknisk tilstand på løfteutstyr, løfteoperasjoner og arbeid i høyden.
 • Følge opp at Equinors styring av vedlikehold er i henhold til selskapets og myndighetenes krav innen tilsynsområdet. Vi vil konsentrere aktiviteten mot selskapets forbedringsaktiviteter knyttet til vedlikeholdsstyring.

Resultat

I tilsynet har vi påvist fem avvik og to forbedringspunkter.

Avvikene er knytte til:

 • Kontinuerlig forbedring innen materialhåndtering
 • Plan for materialhåndtering
 • Dokumentasjon
 • Stillaslager
 • Redning fra personellkurv


Forbedringspunktene er knyttet til:

 • Førbrukssjekk
 • Oppbevaring av løst løfteutstyr

Pålegg

Vi har påvist brudd på regelverket og gir derfor følgende pålegg til Equinor:

Med hjemmel i rammeforskriftens § 69 om enkeltvedtak, pålegges Equinor på Tjeldbergodden å:

- Systematisk gjennomgå og kartlegge løfteutstyr tilknyttet materialhåndtering, samt ivareta nødvendig tiltak i forbindelse med kartleggingen for sikker bruk. jf. rammeforskriften § 17 om plikt til å etablere, følge opp og videreutvikle styringssystem, styringsforskriften § 23 om kontinuerlig forbedring, teknisk og operasjonell forskrift § 12 om løfteinnretninger, løfteredskap og utstyr for personellbefordring jf. rapportens kapittel 5.1.1.

- Systematisk gjennomgå og kartlegge alle områder og systemer ved materialhåndtering, samt vurdere ivaretakelse av krav til forsvarlig materialhåndtering. jf. styringsforskriften § 4 om risikoreduksjon, teknisk og operasjonell forskrift §11 om materialhåndtering og transportveier, adkomst og evakueringsveier jf. rapportens kapittel 5.1.2.

- Få på plass en materialhåndteringsplan som sikrer at håndtering av utstyr og maskiner som må løftes og transporteres gjøres på en forsvarlig måte. jf. teknisk og operasjonell forskrift §11 om materialhåndtering og transportveier, adkomst og evakueringsveier.

Frist for å etterkomme pålegget er 1.10.2021. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Frist for å framlegge en tidfestet plan for å etterkomme pålegget settes til 26.2.2021.