Hopp til hovedinnhold

§ 47 Elektriske anlegg

Elektriske anlegg skal dimensjoneres og konfigureres slik at nødvendig effektbehov kan dekkes i alle driftsmodi.
Elektriske anlegg skal utformes med vern og annen beskyttelse slik at unormale tilstander og feil som kan medføre fare for personellet og innretningen, unngås. Anleggene skal utformes med tilstrekkelig beskyttelse mot blant annet
 1. elektriske støt under normal bruk og ved feil,
 2. termiske virkninger,
 3. overstrøm,
 4. feilstrømmer,
 5. overspenning,
 6. underspenning,
 7. variasjoner i spenning og frekvens,
 8. avbrudd i kraftforsyningen,
 9. antennelse av eksplosiv gassatmosfære,
 10. elektromagnetiske forstyrrelser,
 11. helseskade som følge av elektromagnetiske felt.
Paragraf sist endret: 1. januar 2020

For å oppfylle krav til dimensjonering og konfigurering av elektriske anlegg som nevnt i første ledd, bør standarden IEC 61892–2 kapittel 4 eller 5 brukes. Driftsmodi som nevnt i første ledd, bør angis i den innretningsspesifikke operasjons- og vedlikeholdsstrategien.
Ved utforming av elektriske anlegg bør det blant annet tas hensyn til effektbehov, fordelingssystem, jordingssystem, beskyttelse mot avbrudd og tilstrekkelig selektivitet mellom vern ved feil i anlegget.
Kravet om beskyttelse mot elektriske støt under normal bruk som nevnt i bokstav a, innebærer at det skal hindres at personell utilsiktet blir utsatt for strømgjennomgang, eller begrenser strømmen til en ufarlig størrelse.
Kravet om beskyttelse mot elektriske støt ved feil som nevnt i bokstav a, innebærer at det skal sørges for hurtig automatisk utkopling av strømtilførselen når det oppstår en feil som kan føre til farlig strømgjennomgang for personell som utilsiktet kommer i berøring med utsatte anleggsdeler.
Kravet om beskyttelse mot termiske virkninger som nevnt i bokstav b, innebærer at det skal brukes detektorer og egnede vern som detekterer og sikrer mot unormal varmeutvikling, lysbue, brann og eksplosjon i anlegget.
Kravet om beskyttelse mot overstrøm som nevnt i bokstav c, deriblant beskyttelse mot overbelastning og kortslutning, innebærer at det skal sørges for automatisk og selektiv utkopling av forbrukere som forårsaker slik overstrøm, før denne når en farlig størrelse, eller på annen måte begrenser overstrøm slik at den ikke representerer noen fare.
Kravet om beskyttelse mot feilstrømmer som nevnt i bokstav d, innebærer at andre ledere enn strømførende ledere og enhver annen del som er beregnet på å føre en feilstrøm som følge av isolasjonssvikt eller feil, skal kunne føre denne feilstrømmen uten å få for høy temperatur. Det bør spesielt tas hensyn til anleggets mulige jordfeilstrømmer og lekkasjestrømmer.
Kravet om beskyttelse mot overspenning som nevnt i bokstav e, innebærer at det skal brukes egnede vern som sikrer mot fare- og ulykkeshendelser som følge av overspenninger ved isolasjonssvikt, feil i spenningsregulator eller feil mellom strømkretser med ulike spenninger, lastendringer ved inn- og utkoplinger av brytere, jordfeil og atmosfæriske overspenninger.
Kravet om beskyttelse mot underspenning som nevnt i bokstav f, innebærer at det skal settes i verk tiltak mot fare eller skade som skyldes at spenningen kommer tilbake etter helt eller delvis utfall. Dersom slik gjeninnkopling kan medføre fare, bør ikke gjeninnkoplingen skje automatisk.
Kravet om beskyttelse mot variasjoner i spenning og frekvens som nevnt i bokstav g, innebærer at kraftforsyningen skal dimensjoneres slik at spenning og frekvens under normale forhold ligger innenfor de toleransene som anlegget og tilkoplet utstyr er beregnet for.
Kravet om beskyttelse mot avbrudd i kraftforsyningen som nevnt i bokstav h, innebærer at det skal settes i verk tiltak for å sikre tilfredsstillende pålitelig kraftforsyning, jf. § 38.
Kravet om beskyttelse mot antennelse av eksplosiv gassatmosfære som nevnt i bokstav i, innebærer at elektrisk utstyr skal plasseres i uklassifisert område så langt som praktisk mulig. For krav til områdeklassifisering og anlegg, systemer og utstyr for bruk i eksplosjonsfarlige områder, se § 5 og § 10.
Kravet om elektromagnetiske forstyrrelser som nevnt i bokstav j, innebærer at elektriske anlegg og utstyr skal fungere tilfredsstillende i sitt elektromagnetiske miljø uten å forårsake uakseptable elektromagnetiske forstyrrelser for annet utstyr i dette miljøet. Når det gjelder krav til elektrisk utstyr, se forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet, forskrift om EØS-krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for utstyr til elektronisk kommunikasjon og forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område.
Beskyttelse mot helseskade som følge av elektromagnetiske felt som nevnt i bokstav k, er særskilt regulert i strålevernsforskriften § 26.
For utforming av elektriske anlegg bør standarden IEC 61892-serien brukes. Der IEC 61892-serien ikke er dekkende, bør relevante deler av IEC 60092-serien og forskrift om elektriske forsyningsanlegg brukes.
For elektriske anlegg på flyttbare innretninger som ikke er produksjonsinnretninger og som er registrert i et nasjonalt skipsregister, kan standarden DNV-OS-D201 brukes som et alternativ.

Equinor – Johan Castberg – elektriske anlegg og barrierefunksjoner

Publisert: 7. desember 2022

Avvik

Altera Infrastructure Production AS - Petrojarl Knarr FPSO - elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer, prosessikkerhet og teknisk sikkerhet

Publisert: 16. juni 2021

Avvik

Equinor – Martin Linge A – tennkildekontroll

Publisert: 1. oktober 2020

Avvik

Aker BP - Ærfugl - design og fabrikasjon av EHTF produksjonsrør

Publisert: 19. mars 2020

Avvik

Equinor - Johan Sverdrup - integritet på lysarmatur

Publisert: 24. oktober 2019

Avvik

Pålegg til Vår Energi – Goliat

Publisert: 17. desember 2018

Avvik

Equinor - Gullfaks A - Barrierer og drift

Publisert: 6. juli 2018

Avvik

Statoil - Johan Sverdrup - Barrierestyring

Publisert: 8. februar 2018

Avvik

Aker BP - Skarv - Driftstilsyn elektriske anlegg

Publisert: 20. desember 2017

Avvik

Pålegg til Eni - Goliat FPSO - Elektrisk anlegg

Publisert: 6. november 2017

Avvik

Lundin - Edvard Grieg - Elektrisk anlegg

Publisert: 17. juli 2017

Avvik

Total - Martin Linge - Teknisk sikkerhet - Elektriske anlegg - Styring av vedlikehold

Publisert: 15. mai 2017

Avvik

Total - Martin Linge - Tekniske barrierer - Vedlikeholdsplanlegging

Publisert: 3. august 2016

Avvik

Wintershall - Brage - Elektriske anlegg

Publisert: 9. juni 2016

Avvik

Statoil - Gudrun - Gransking av hydrokarbonlekkasje

Publisert: 15. mars 2016

Avvik

Statoil - Oseberg - Elektrisk anlegg

Publisert: 8. mars 2016

Avvik

Statoil - Valemon Barrierestyring - Teknisk sikkerhet - Elektriske anlegg

Publisert: 7. januar 2016

Avvik

Eni Norge - Goliat - Elektriske anlegg

Publisert: 2. november 2015

Avvik

Statoil - Oseberg C - Barrierestyring

Publisert: 3. mars 2015

Avvik

Statoil - Statfjord C - Barrierestyring

Publisert: 17. juli 2014

Avvik