Mål

Målet med tilsynsaktiviteten var å verifisere at Statoil etterlever regelverkskrav ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.

Resultat

Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • Arbeid i og drift av elektriske anlegg
  • Det elektriske anlegget – tekniske forhold

Videre ble det identifisert fire forbedringspunkt knyttet til:

  • Testing av nødkraftsystem
  • Vedlikeholdsstyring
  • Dekkrister i komposittmateriale
  • Brannskille og tennkildekontroll

Statoil har fått frist til 17. mars 2016 for å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.