Tilsynet ble gjennomført i oktober 2022.

Mål

Målet var å føre tilsyn med hvordan selskapet sikrer at innretningen møter regelverkskrav til elektriske anlegg og til tennkildekontroll, slik at sannsynligheten for feil, fare og ulykker blir redusert.

Resultat

Tilsynet identifiserte fire avvik. Dette omfattet:

  • Avviksbehandling
  • Utstyr i eksplosjonsfarlige områder
  • Tennkildeutkobling
  • Selektivitet i nødstrømsanlegg

I tillegg observerte vi fem forhold som vi har valgt å kategorisere som forbedringspunkt. Dette gjaldt:

  • Ferdigstilling
  • Bruk av nødgenerator
  • Utjevning av potensialforskjeller
  • Dører til overtrykksområder
  • Potensielle kortslutningsytelser under kortidsomkoblinger i det elektriske anlegget

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor innen 16. desember redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble observert.