Bakgrunn og mål

Total E&P Norge AS (Total) er operatør for Marin Lingefeltet, som er et gass- og kondensatfelt i Nordsjøen, 42 kilometer vest for Osebergfeltet. 

Martin Linge bygges ut med en bolig- og produksjonsinnretning (PU) med stålunderstell, og en flytende lagrings- og lasteenhet (FSO) for oljelagring. Brønnene skal bores av en flyttbar oppjekkbar boreinnretning. Innretningen vil få kraftforsyning fra land.

Produksjonen er planlagt startet i slutten av 2017.

Ptil har ført tilsyn med hvordan Total sikrer etterlevelse av regelverkskrav til barrierer og vedlikehold i utbyggingsprosjektet for Martin Linge PU.

Tilsynet ble gjennomført i to deler, først del i dagene 8. og 9. mars hos Total i Stavanger og deretter i dagene 14. til 16. juni 2016 på byggeplassen ved Samsung Heavy Industries i Sør-Korea.

Resultat

Tilsynet påviste avvik knyttet til

  • Vedlikeholdsstyring og preservering
  • Elektrotekniske systemanalyser

Videre ble det påvist forbedringspunkter knyttet til

  • Barrierestyring
  • Selektivitet i avbruddsfrie vekselstrømsystemer (UPS)
  • Lysbueytelser
  • Mekanisk ferdigstilling av varmekabelinstallasjoner
  • Krav i ATEX-direktivet
  • Utjevningsforbindelser/ekvipotensialforbindelser ("bonding")
  • Termografi koblingsanlegg

Total har fått frist til 1. september med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.