Mål 

Målet med aktiviteten var å føre tilsyn med hvordan selskapet etterlever regelverkskrav ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. Tilsynet la særlig vekt på hvordan Wintershall arbeider med elektriske anlegg og de deler av selskapets styringssystem som omfatter ansvarshavende for elektriske anlegg sin rolle, ansvar og oppgaver under prosjektering, drift, modifikasjoner og vedlikehold av elektriske anlegg.

Resultat

Det ble identifisert fem avvik knyttet til:

  • Arbeid i og drift av elektriske anlegg
  • Det elektriske anlegget - tekniske forhold
  • Elektrotekniske systemanalyser
  • Nødbelysning
  • Vedlikeholdsstyring

Videre ble det identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

  • Midlertidig utstyr
  • Varmekabelinstallasjoner
  • Avviksbehandling

Wintershall har fått frist til 22. juni 2016 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.