Hopp til hovedinnhold

§ 60 Arbeid i og drift av elektriske anlegg

Ved arbeid under spenning, nær spenningssatte anlegg, i eller nær jordede og kortsluttede anlegg og ved drift av lav- og høyspenningsanlegg skal det settes i verk nødvendige tiltak slik at de som utfører arbeidet, ikke skades, og slik at sannsynligheten for fare- og ulykkessituasjoner reduseres, jf. § 56 om sikkerhetsmessig klarering av aktiviteter.
Den ansvarlige skal peke ut en ansvarshavende for de elektriske anleggene.
Krav om registrering av foretak, bruk av kvalifisert personell, kvalifikasjoner, kontroll av kvalifikasjoner og godkjenning som nevnt i forskrift om elektroforetak mv. §§ 3–9, 11, 12 og 17, gjelder tilsvarende ved arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr omfattet av denne forskriften.
Paragraf sist endret: 1. januar 2020

Det vises til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. I tillegg bør forskrift om elektriske forsyningsanlegg og forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg, spesielt kapittel I § 5, kapittel II §§ 6, 7 og 9 og kapittel III, IV og V, brukes.
For å oppfylle kravene til arbeidet som nevnt i første ledd for bemannede undervannsoperasjoner, bør IMCA/AODC 035 Code of practice for the safe use of electricity under water brukes.
Når det gjelder ”ansvarshavende” som nevnt i andre ledd, vises det til forskrift om elektroforetak mv., der det er spesielle bestemmelser om ansvarshavende («den som har det faglige ansvaret») for drift og vedlikehold av elektriske anlegg, se særlig §§ 5 og 7. Det å være ansvarshavende innebærer at en har et særlig faglig ansvar for å se til at elektriske anlegg til enhver tid oppfyller gjeldende bestemmelser, og at en holdes orientert om elektriske anlegg og utstyr under planlegging, bygging og ferdigstilling med mer.
Elvirksomhetsregisteret som nevnt i forskrift om elektroforetak mv. § 3, dispensasjoner som nevnt i § 5 tredje ledd, kontroll mv. av kvalifikasjoner og godkjenninger som nevnt i §§ 11 og 12, administreres/utføres av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), også ved arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr omfattet av denne forskriften.

Gassco – Kollsnes – elektriske anlegg

Publisert: 29. august 2023

Avvik

Gassco – Kårstø – elektriske anlegg

Publisert: 13. april 2023

Avvik

Equinor – Sture – elektriske anlegg

Publisert: 16. september 2022

Avvik

Veltec - styring av arbeidsmiljørisiko ved arbeid på Equinor Mongstad

Publisert: 30. mai 2022

Avvik

Gassco – Nyhamna - elektriske anlegg

Publisert: 7. oktober 2021

Avvik

Pålegg til Gassco og Equinor – Kårstø – gransking av elektrohendelse med personskade

Publisert: 11. mars 2021

Avvik

Gassco – Kollsnes – elektriske anlegg

Publisert: 12. januar 2021

Avvik

Pålegg til Equinor – Hammerfest LNG – storulykke og elektriske anlegg

Publisert: 17. november 2020

Avvik

Statnett SF – Nyhamna - elektriske anlegg

Publisert: 3. oktober 2019

Avvik

Equinor - Mongstad - elektriske anlegg

Publisert: 19. august 2019

Avvik

Equinor - Tjeldbergodden - Driftstilsyn med elektriske anlegg

Publisert: 23. oktober 2018

Avvik

Equinor - Sture - Elektriske anlegg

Publisert: 17. august 2018

Avvik

Norske Shell - Nyhamna - Driftstilsyn

Publisert: 24. februar 2017

Avvik

Pålegg til Gassco og Statoil - Kårstø - Elektrisk anlegg og Storulykkerisiko

Publisert: 3. januar 2017

Avvik

Esso - Slagentangen - Elektriske anlegg

Publisert: 14. november 2016

Avvik

Statoil - Tjeldbergodden - Elektriske anlegg

Publisert: 18. juli 2014

Avvik