Mål

A/S Norske Shell (Shell) er operatør for Nyhamna gassbehandlingsanlegg, som ligger i Aukra kommune i Møre og Romsdal. Anlegget prosesserer gassen fra Ormen Langefeltet, og er under utbygging for å ta imot gass fra flere felt.

Vi førte i dagene 17. – 20. januar 2017 tilsyn med Shells arbeid med å sikre etterlevelsen av regelverkets krav til elektriske anlegg ved anlegget. I tilsynetla vi vekt på selskapets barrierestyring og  arbeid med eksplosjonsvern i elektriske anlegg.

Resultat

Tilsynet påviste avvik knyttet til:

  • Tekniske forhold i elektriske anlegg
  • Arbeid i og drift av elektriske anlegg
  • Nødbelysning
  • Eksplosjonsverndokument
  • Avviksbehandling

Videre ble det påvist forbedringspunkter knyttet til 

  • Varmekabelinstallasjoner
  • Klassifisering og merking
  • Shells egen granskning av en tidligere hendelse

Shell har fått frist til 10. mars 2017 med å redegjøre for hvordan avvikene blir håndtert og hvordan forbedringspunktene blir vurdert.