Tilsynet ble gjennomført fra 22. til 24. januar 2020.

Bakgrunn

Borgland Dolphin har ligget en lengre periode i opplag og operert over en kort periode på britisk sektor, før norsk Norske Shell skal benytte den til boreaktivitet på Knarrfeltet. Innretningen er inne for kun én brønn av kortvarig karakter på norsk sokkel.

Borgland Dolphin fikk samsvarsuttalelse (SUT) fra Ptil i 2004. Det påhviler Dolphin å etterleve og vedlikeholde alle forhold som beskrevet i SUT-søknaden, uavhengig av operasjonsmodus og lokasjon før innretningen tas i bruk for aktivitet på norsk sokkel.

Mål

Målet med tilsynsaktiviteten var å verifisere at regelverkets krav innen boring og brønnteknologi, vedlikeholdsstyring og logistikk ble etterlevd og at selskapet har ivaretatt SUT-forutsetningene.

Resultat

Gjennom tilsynsaktiviteten ble det avdekket avvik og forbedringspunkter på flere områder innenfor Dolphins styring av helse, miljø og sikkerhet for Borgland Dolphin.

Observasjonenes viser mangelfullt vedlikehold av innretningens samsvarsuttalelse (SUT) av 2004.

I tilsynet identifiserte vi fem avvik fra regelverket og fire forbedringspunkt.

Avvikene omfatter:

  • Vedlikehold av samsvarsuttalelse
  • Vedlikeholdsstyring og preservering
  • Oppdatering av materialhåndteringsstudie
  • Implementering og kjennskap til innretningsspesifikke løfteprosedyrer
  • Tekniske forhold innenfor logistikk

Følgende observasjoner er kategorisert som forbedringspunkt:

  • Opplæring
  • Manometre på manifolder i boreområdet
  • Språk i løfteprosedyrer
  • Løfteforum

Hva skjer nå?

Vi har bedt Dolphin redegjøre for de avvikene som identifisert. Vi har også bedt om en vurdering av de forbedringspunktene som er observert. Selskapet har fått frist til 16. mars med å svare.