Hopp til hovedinnhold

§ 29 Søknad om samtykke

Havindustritilsynet kan bestemme i forskrift eller ved enkeltvedtak at operatøren skal innhente samtykke fra Havindustritilsynet før visse aktiviteter settes i gang, deriblant gi bestemmelser om dokumentasjonen som skal følge med søknad om samtykke. Havindustritilsynet kan ved enkeltvedtak avgrense samtykket til å gjelde enkelte trinn eller faser.
For å ivareta sikkerheten i petroleumsvirksomheten til havs, kan Havindustritilsynet bestemme i forskrift eller ved enkeltvedtak at operatøren skal innhente samtykke før bruk eller fjerning av et fartøy.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Bestemmelsen viderefører gjeldende rett. Et samtykke er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og ordningen innebærer at operatøren må innhente samtykke fra Havindustritilsynet ved viktig milepæler for å kunne igangsette eller videreføre sin virksomhet. Utstedelse av et samtykke uttrykker myndighetenes tillit til at operatøren kan gjennomføre aktiviteten innenfor regelverkets rammer og i henhold til de opplysninger som er gitt i samtykkesøknaden. Det går fram av den utfyllende styringsforskriften § 25 i hvilke tilfeller samtykke skal innhentes. Styringsforskriften § 26 regulerer innhold i søknad om samtykke.
Adgangen til å kreve samtykke ved enkeltvedtak er gitt for å dekke andre forhold enn de som er nevnt i styringsforskriften § 25 om krav til samtykke til enkelte aktiviteter.

Nærmere om SUT
Innhenting av en samsvarsuttalelse vil være nødvendig i forbindelse med en konkret søknad om samtykke til petroleumsaktivitet hvor bruk av flyttbar innretning inngår, jf. § 25. Samtykket vil da innholdsmessig bestå av to deler: Én del som omfatter de steds- og aktivitetsspesifikke forholdene, og én del som omfatter de innretningsspesifikke forholdene, det vil si teknisk tilstand, søkerens organisasjon og styringssystem.