Hopp til hovedinnhold

§ 37 Fastmonterte anlegg for brannbekjempelse

Fastmonterte anlegg for brannbekjempelse skal installeres i eksplosjonsfarlige områder og i områder med stor brannrisiko. Anleggene skal i tillegg dekke utstyr som inneholder større mengder hydrokarboner. Anleggene skal utformes slik at brannbekjempelse til enhver tid kan foregå hurtig og effektivt.
Anleggene skal utløse automatisk ved signal fra branndeteksjonssystemet. Ved gassdeteksjon skal anleggene utløse automatisk dersom det kan medføre lavere eksplosjonstrykk.
I områder der gass brukes som slokkemedium, skal det installeres varslingssystemer som varsler når gass blir utløst.
Manuell utløsning av anlegg for brannbekjempelse skal utløse den generelle alarmen på innretningen.
Paragraf sist endret: 1. januar 2021

For å oppfylle kravet til fastmonterte anlegg som nevnt i første ledd, bør standardene NS-EN ISO 13702 kapittel 12 og vedlegg B.8 og NORSOK S-001 kapittel 21 brukes, med følgende tillegg:
  1. Anleggene bør utformes slik at kapasitet og slokkemedium samt plassering og valg av dyser gir effektiv bekjempelse av definerte branner. Risikoen som andre potensielle branner representerer, bør reduseres så langt som mulig,
  2. Kravet om hurtig og effektiv brannbekjempelse som nevnt i første ledd, gjør at det vanskelig kan brukes CO2 som slokkemedium i rom der personell kan oppholde seg,
  3. I områder der det kan forekomme sterk vind, bør dette tas hensyn til ved dyseplassering og behov for økt kapasitet,
  4. Vanntåkeanlegg kan installeres dersom det er utført realistiske prøver som viser at anlegget oppfyller sin tiltenkte funksjon,
  5. Ved plassering av dyser for slokkemediet i maskinrom for dieselmotorer bør det tas spesielt hensyn til pumper og rør i brennstoffanlegget, og eventuelt installeres separat punktbeskyttelse,
  6. Av branntekniske likeverdige løsninger bør en velge den løsningen som bruker det minst miljøskadelige brannslokkingsmediet, jf. produktkontrolloven § 3a.
  7. For kammer i dykkeranlegg innebærer kravet om effektiv bekjempelse at innvendig slokkingsutstyr skal kunne utløses både fra utsiden og innsiden. Brannbekjempelsesutstyret for dykkeranlegg bør dekke hele anlegget og ha kapasitet til også å slokke branner som kan oppstå i kamrene. Brannbekjempelsesutstyret bør også kunne kjøle ned kammeranlegg og gasslager og dekke andre områder som må bemannes for å evakuere dykkere.
For å oppfylle kravet til utløsning av anleggene som nevnt i andre ledd, bør standarden NORSOK S-001, spesielt kapittel 21, brukes.
For flyttbare innretninger som ikke er produksjonsinnretninger og som er registrert i et nasjonalt skipsregister, kan DNV-OS-D301 kapittel 2, seksjon 3, 4, 7 og 8 brukes som et alternativ innenfor det området standarden omfatter.

Vår Energi – Jotun FPSO - barrierestyring

Publisert: 5. mars 2024

Avvik

Equinor - Martin Linge - ferdigstillelse og klargjøring for drift

Publisert: 12. juli 2021

Avvik

Altera Infrastructure Production AS - Petrojarl Knarr FPSO - elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer, prosessikkerhet og teknisk sikkerhet

Publisert: 16. juni 2021

Avvik

Neptune Energy – Gjøa- oppfølging av pågående prosjekter

Publisert: 29. oktober 2020

Avvik

Equinor - Snorre A - barrierestyring

Publisert: 16. oktober 2020

Avvik

Equinor - Valemon - vedlikeholdsstyring og teknisk sikkerhet

Publisert: 4. august 2020

Avvik

ConocoPhillips - Eldfisk S - barrierestyring

Publisert: 28. februar 2020

Avvik

Neptune Energy - Gjøa - tekniske barrierer og oppfølging av kondensatlekkasje

Publisert: 6. juni 2019

Avvik

Equinor - Sleipner - korrosjon under isolasjon (KUI)

Publisert: 22. januar 2019

Avvik

BP - Skarv FPSO - Risikostyring, teknisk sikkerhet og instrumenterte sikkerhetssystemer

Publisert: 10. november 2015

Avvik

Total - Martin Linge PU - Implementering av tekniske barrierer i fabrikasjonsfasen

Publisert: 13. oktober 2015

Avvik

Eni Norge - Goliat FPSO - Tekniske og operasjonelle barrierer

Publisert: 8. juli 2015

Avvik

Statoil - Åsgard A - Barrierer

Publisert: 16. juni 2015

Avvik