Tilsynet ble gjennomført i perioden 4. juni til 23. september 2020 og omfattet fagdisiplinene teknisk sikkerhet, elektriske anlegg og prosessikkerhet.

Bakgrunn

Neptune Energy er operatør for Gjøafeltet i Nordsjøen. Det er for tiden tre pågående havbunnsprosjekter som skal knyttes opp til og produseres via Gjøa-innretningen. Dette gjelder utbyggingen av P1-prosjektet (inkludert i Gjøafeltet), samt Duvafeltet (hvor Neptune Energy er operatør) og Novafeltet (hvor Wintershall Dea er operatør).

Prosjektene medfører behov for modifikasjoner, endrede driftsbetingelser og et høyt aktivitetsnivå om bord på Gjøa-innretningen

Mål

Målet med tilsynet var å vurdere Neptune Energys etterlevelse av regelverket for den totale designløsningen på Gjøainnretningen med tilknyttede nye havbunnsanlegg.

Resultat

Tilsynet identifiserte to avvik fra regelverket, samt ett forhold som er kategorisert som forbedringspunkt.

Avvikene omfattet mangler ved fastmonterte anlegg for brannbekjempelse og manglende vurdering av ny kunnskap om brann. Forbedringspunktet gjaldt overtrykkssikring.

Oppfølging av tidligere avvik

I tilsynet fulgte vi også opp hvordan Neptune Energy har håndtert enkelte tidligere påviste avvik. Dette gjaldt avvik påpekt i tilsyn i 2019 med styring av tekniske barrierer på Gjøa og oppfølging etter hendelse med kondensatlekkasje 21. juni 2017.

Følgende avvik har vi funnet at ikke er fullstendig håndtert i tråd med selskapets tilbakemeldinger av 26. september 2019:

  • Avvik om Oppdaterte analyser og vurderinger

Hva skjer nå?

Vi har bedt Neptune Energy redegjøre for hvordan avvikene bli håndtert og gi sin vurdering av det forbedringspunktet som er observert.

I tillegg har vi bedt om en beskrivelse av hvordan tidligere påpekte avvik vil bli håndtert og om å få oversendt en forpliktende tidfestet plan.