Tilsynet ble gjennomført i perioden fra 27. mai til 25. juni 2020.

Mål

Målet med tilsynet var å se til at Equinors styring av barrierer på Snorre A, spesielt innenfor teknisk sikkerhet, prosessikkerhet og risikostyring, er i henhold til myndighetenes krav.

Resultat

I tilsynet identifiserte vi ett avvik og ett forbedringspunkt.

Avviket gjaldt mangler ved brannvannsystemet, mens forbedringspunkt gjaldt prosessikring mot overtrykk av kompressorinnløp.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor innen 6. november 2020 redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert. Vi har også bedt selskapet gi sin vurdering av det forbedringspunktet som er observert.