Martin Linge utbyggingen består av en bunnfast produksjonsenhet og et lagerskip for lagring og utskiping av olje.

Målet med tilsynet var å følge opp at designløsningen på Martin Linge PU er henhold til forutsetningene i PUD (plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst), forskrifter og relevante standarder for fagområdene teknisk sikkerhet og prosessikkerhet.

Resultat

Det ble identifisert et avvik knyttet til automatisk utløsing av deluge ved gassdeteksjon.

Videre ble det identifisert to forbedringspunkt knyttet til:

  • Brannklassebenevnelse
  • Nødavstengning og prosessikring

Total har fått frist til 1.desember 2015 for å redegjøre for hvordan avvikene og forbedringspunktene vil bli håndtert.

Avvik:

Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:

Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.