Mål

Målet med tilsynet er å vurdere hvordan Neptune Energy:

  • sikrer etterlevelse av myndighetskrav knyttet til styring av barrierer på Gjøa.
  • har fulgt opp identifiserte tiltak etter hendelsen med kondensatlekkasje den 21.06.2017.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Brannvannsystemet
  • Prosedyre for bruddberegninger
  • Passiv brannbeskyttelse
  • Oppdaterte analyser og vurderinger


Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • Inspeksjon av gjennomføringer i brannskiller
  • Styrende dokumentasjon
  • Merking av utstyr

Neptune Energy har fått frist til 17. juni 2019 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.