Målet med tilsynet var å følge opp hvordan Eni sikrer etterlevelse av krav til barrierer på en helhetlig og konsistent måte, slik at risiko reduseres så langt som mulig.

Resultat

Det ble identifisert et avvik knyttet til brannvannforsyning.

Det ble ikke identifisert noen forbedringspunkt.

Eni har fått frist til 30.8.2015 med å redegjøre for hvordan avvik vil bli håndtert.

Avvik:

Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:

Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.