Tilsynet ble gjennomført i perioden fra 25. mars til 23. april 2021, i forkant av at vi ga Equinor samtykke til å ta i bruk Martin Linge-feltet.

Tilsynet omfattet fagområdene prosessikkerhet, teknisk sikkerhet, instrumenterte sikkerhetssystemer og elektriske anlegg.

Mål

Målet med tilsynet var å vurdere hvordan Equinor sikret etterlevelse av myndighetskrav, anerkjente standarder og egne krav knyttet til storulykkerisiko i ferdigstillelse og klargjøring for drift av innretningene Martin Linge A og Martin Linge B (FSO), slik at vi hadde et godt grunnlag for vurdering av selskapets søknad om samtykke til å ta i bruk Martin Linge.

Resultat

Det ble identifisert tre avvik fra regelverket og to forhold som er kategorisert som forbedringspunkt.

Avvikene omfattet:

  • Mangler ved system for kjøling av nødgeneratorrom
  • Mangelfull utforming av alarmtekster i elektrokontrollsystem
  • Mangler ved fastmonterte anlegg for brannbekjempelse

Forbedringspunktene omfattet:

  • Høy feilrate på nødlys
  • Feil på selvlukkende dører i brannskiller

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor innen 27. august 2021 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert og gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert.