Hopp til hovedinnhold

§ 6 Utforming av landanlegg

Landanlegg skal baseres på robuste og enklest mulige løsninger og utformes slik at
 1. de kan motstå de dimensjonerende lastene og sannsynlige kombinasjoner av disse lastene til enhver tid,
 2. storulykkesrisikoen blir så lav som mulig,
 3. svikt i en komponent, i et system eller en enkelt feilhandling ikke gir uakseptable konsekvenser,
 4. materialhåndtering og transport kan foregå effektivt og forsvarlig,
 5. det legges til rette for et forsvarlig arbeidsmiljø,
 6. operasjonelle forutsetninger og begrensninger ivaretas på en forsvarlig måte,
 7. det legges til rette for at denne forskrifts bestemmelser om helsemessige forhold ivaretas på en forsvarlig måte,
 8. det legges til rette for lavest mulig risiko for forurensning, og
 9. det legges til rette for et forsvarlig vedlikehold.
Operatøren skal utarbeide en arealdisponeringsplan.
Utforming og plassering av landanleggets områder og utstyr skal bidra til å redusere risiko relatert til branner og eksplosjoner.
Tiltak for å beskytte landanlegg mot branner og eksplosjoner skal ha sin basis i en strategi.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

For generelle krav til risikoreduksjon, se rammeforskriften § 11, styringsforskriften kapittel II og kapittel V.
For utforming av arbeidsplasser og arbeidslokaler, vises det til relevante bestemmelser i forskrifter til arbeidsmiljøloven, fastsatt 6. desember 2011. Det vises for øvrig til forskriftsspeil utarbeidet av Arbeidstilsynet, der det går fram hvor kravene i forskriftene som oppheves ved ikrafttredelsen av de nye forskriftene under arbeidsmiljøloven, er innarbeidet.
For å oppfylle kravene til utforming som nevnt i første ledd, bør anlegget utformes slik at sannsynlighet for og konsekvens av ulykker reduseres ved at områder, utstyr og funksjoner arrangeres, plasseres og orienteres slik at en så langt som mulig
 1. begrenser muligheten for oppsamling og spredning av farlig stoff,
 2. begrenser sannsynligheten for antennelse,
 3. skiller områder som inneholder farlig stoff fra hverandre og fra andre områder og
 4. reduserer konsekvenser og eskalering ved branner og eksplosjoner.
Anlegget bør inndeles i hovedområder etter sin funksjon, og med avstand skille områder med høy risiko fra områder med lav risiko og hvor personell har faste arbeidssteder.
Risikoanalyser som nevnt i styringsforskriften kapittel V og arealdisponeringsplanen som nevnt i andre ledd, bør legges til grunn ved plassering og utforming av utstyr og anlegg, og etablering av arealmessige begrensninger rundt landanlegget.
For rørledningssystem bør arealdisponeringsplanen vise trasé, plassering av bygninger og innretninger som inngår i systemet, transportløsninger for både anleggs- og driftsfasen og eventuelle andre arealmessige inngrep.
For å oppfylle kravet om en strategi som nevnt i tredje ledd, bør standarden NS-EN ISO 13702 kapittel 5 brukes.
Kravet til tiltak som nevnt i siste ledd, kan oppfylles både med tekniske og operasjonelle tiltak.
For klassifisering av eksplosjonsfarlige områder, bør IEC 60079-10-1 og IP 15 brukes.

Gassco – Kårstø – sikkerhetssystemer og oppfølging av SIL i drift

Publisert: 24. april 2024

Avvik

Equinor – Mongstad – gransking av brann

Publisert: 9. januar 2023

Avvik

Statnett SF – Nyhamna - elektriske anlegg

Publisert: 3. oktober 2019

Avvik

Equinor - Hammerfest LNG - Gransking av LNG-lekkasje

Publisert: 13. desember 2018

Avvik

Equinor - Tjeldbergodden - Driftstilsyn med elektriske anlegg

Publisert: 23. oktober 2018

Avvik

Equinor - Sture - Elektriske anlegg

Publisert: 17. august 2018

Avvik

Statoil - Hammerfest LNG - Storulykketilsyn og tilsyn med elektriske anlegg

Publisert: 25. juli 2017

Avvik

Statoil - Mongstad - Arbeidsmiljø og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning

Publisert: 7. juli 2017

Avvik

Statoil - Sture og Kollsnes - Kran- og løfteoperasjoner og Arbeidsmiljø

Publisert: 17. januar 2017

Avvik